Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1893.
Statut DVD-a PDF Ispis E-mail
Autor millinus   
Subota, 26 Veljača 2011 00:00

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19) i članka 37. stavak 2., a u vezi s člankom 122. stavak 1. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19), uz suglasnost vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije od dana 28. prosinca 2020. godine, Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nuštar na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2020.godine u Nuštru, donijela je

 

 

 

STATUT

 DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA NUŠTAR

 

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

            Ovim Statutom uređuje se: čl.13. Zakona o udrugama

 • naziv i sjedište Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nuštar (u daljnjem tekstu: Društvo)
 • zastupanje
 • područja djelovanja sukladno ciljevima
 • ciljevi
 • djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 • način osiguranja javnosti djelovanja Društva
 • uvjeti i način učlanjivanja i prestanku članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova
 • tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata
 • izbor i opoziv likvidatora Društva
 • prestanak postojanja Društva
 • imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva
 • pečat Društva i njegov izgled
 • znak Društva i njegov izgled
 • zastava Društva i njen izgled
 • amblem društva i njegov izgled
 • druga pitanja od značaja za Društvo

 

 

 

 

Članak 2.

 

            Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se na jednako na muški i na ženski rod.

 

Članak 3.

 

Društvo se osniva, djeluje i prestaje s djelovanjem sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje udruga, ako Zakonom o vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Zakon)za pojedina pitanja nije drukčije određeno i samostalna je pravna osoba s ovlastima propisanim Zakonom. (članak 36. stavak 2. Zakona o vatrogastvu)

 

 

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 4.

 

            Naziv Društva je: Dobrovoljno vatrogasno društvo Nuštar

Skraćeni naziv Društva je: DVD Nuštar

Naziv Društva na engleskom jeziku je: Nuštar Volunteer Fire Brigade

Skraćeni naziv Društva na engleskom jeziku je: Nuštar VFD

Naziv Društva na njemačkom jeziku je: Freiwillige feuerwehr Nuštar

Skraćeni naziv Društva na njemačkom jeziku je: FF Nuštar

Sjedište Društva je u Nuštru, Križnoga puta 57

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi Upravni odbor.  

 

 

 

III. ZASTUPANJE

 

Članak 5.

 

            Društvo zastupaju Predsjednik i Zapovjednik.

Društvo predstavljaju Predsjednik, Zapovjednik i Tajnik.

Društvo mogu predstavljati i zastupati i druge osobe po ovlaštenju Zapovjednika i Predsjednika.

 

 

 

IV. PODRUČJE DJELOVANJA

 

Članak 6.

 

Društvo s pripadajućom vatrogasnom postrojbom nadležno je tijelo za vatrogastvo, odgovorno za provedbu vatrogasne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave sukladno vatrogasnom planu grada odnosno općine, koje u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom odgovara gradonačelniku odnosno općinskom načelniku. (čl.36. st. 1. Zakona o vatrogastvu)

Društvo, sukladno vatrogasnom planu općine odnosno grada, s jedinicom lokalne samouprave utvrđuje prava i obveze u provođenju vatrogasne djelatnosti. (čl.36. st. 3. Zakona o vatrogastvu)

Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva djeluje unutar dobrovoljnog vatrogasnog društva kao operativna snaga koja obavlja vatrogasnu djelatnost na području koje joj je dodijeljeno na temelju vatrogasnog plana grada odnosno općine. (čl.38. st. 1. Zakona o vatrogastvu)

 

 

 

V. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

 

Članak 7.

 

Ciljevi Društva:

 • unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva,
 • organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj
 • učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva,
 • provođenje vatrogasnih aktivnosti
 • osposobljavanje, usavršavanje, održavanje i podizanja operativne spremnosti članova Društva
 • podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici
 • promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, rad s mladeži te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici
 • dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove, 
 • suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara,
 • promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva,
 • razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

 

Članak 8.

 

Djelatnosti Društva: članak 1. stavak 2 . Zakona o vatrogastvu

 • sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
 • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom
 • pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
 • obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Vatrogasna djelatnost provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama kao neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Društvo može, osim vatrogasne djelatnosti, obavljati gospodarske, ugostiteljske i društvene djelatnosti sukladno odredbama pozitivnih propisa, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog društva.

Za njihovo obavljanje Društvo može imati stalne i povremeno zaposlene djelatnike. članak 42. Zakona o vatrogastvu

 

Članak 9.

 

Društvo za potrebe članova može uz odobrenje Državne vatrogasne škole provoditi programe neformalnog obrazovanja propisanog Zakonom, može organizirati savjetovanja i seminare, pokazne vježbe i prezentacije, provedbu teorijske nastave i praktičnih vježbi temeljem pozitivnih propisa, sudjelovati u aktivnostima zaštite okoliša te poduzimati i druge radnje za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti Društva. (članak 12. st.3. Zakona o vatrogastvu)

 

 

 

VI.  NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA DRUŠTVA

 

Članak 10.

 

Djelovanje odnosno rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima putem pisanih izvješća, organizacijom posebnih skupova ili na drugi prikladan način,
 • putem sredstava javnog priopćavanja,
 • putem internetske stranice Društva.      

 

Članak 11.

 

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Društva i o tome izvješćivati javnost.

Predsjedavajući sjednice pojedinog tijela Društva može predložiti da se javnost isključi sa sjednice, o čemu se treba pozitivno izjasniti natpolovična većina nazočnih članova na sjednici.

 

Članak 12.

 

Za informiranje i obavještavanje o radu Društva odgovorni su predsjednik i zapovjednik Društva.

 

 

 

VII.    UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANKA ČLANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA I NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANOVA

 

Članak 13.

 

Učlanjenje u Društvo je dobrovoljno.

Član Društva je fizička osoba, učlanjena u dobrovoljno vatrogasno društvo, koja je sukladno svojim sposobnostima i obvezama svrstana u odgovarajuću kategoriju članstva. članak 2. stavak 1. točka 1. Zakona o vatrogastvu

 

Članak 14.

 

Odluku o primanju u članstvo Društva donosi Upravni odbor na temelju pisane zamolbe (pristupnice) potencijalnog člana.

Upravni odbor može utvrditi izgled obrasca pristupnice.

Osobe koje se po prvi puta učlanjuju u dobrovoljno vatrogasno društvo prije punopravnog primanja u članstvo obvezno obavljaju pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci te se uključuju u različite oblike aktivnosti Društva, osim u rad vatrogasne postrojbe.

Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor nakon isteka pripravničkog staža od 6 mjeseci.

Predstavljanje novih članova primljenih u Društvo tijekom jednogodišnjeg razdoblja provodi se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Društva.

 

Članak 15.

 

Na odluku Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za učlanjenje podnositelj zamolbe može uložiti žalbu Skupštini Društva u roku od 8 dana od dana dostave odluke.

O žalbi Skupština mora odlučiti najkasnije u roku godine dana, odnosno na prvoj narednoj sjednici Skupštine.

Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 16.

 

Društvo je dužno voditi evidenciju - popis svojih članova Društva.

Popis članova obavezno sadrži podatke sukladno pravilniku donesenom temeljem Zakona. članak 9. Zakona o vatrogastvu

Društvo vodi popis članova u elektroničkom obliku pri čemu je dužno u tu svrhu koristiti računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice.

Dobrovoljni vatrogasci upisom u dobrovoljno vatrogasno društvo daju suglasnost da se njihovi osobni podaci mogu upisivati i koristiti u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Društvo može svojim članovima izdati člansku knjižicu.

Hrvatska vatrogasna zajednica temeljem zahtjeva nadležne vatrogasne zajednice izdaje vatrogasnu iskaznicu operativnim članovima Društva.

 

Članak 17.

 

Skupština Društva može donijeti odluku o uvođenju članarine i iznosu članarine za određene kategorije članstva u Društvu.

 

 

 

Članak 18.

 

Članovi Društva mogu biti:

-  operativni,

-  izvršni,

-  pričuvni,

-  veterani,

-  počasni,

-  vatrogasni pomladak,

-  vatrogasna mladež.

 

Članak 19.

 

Operativni član je dobrovoljni vatrogasac u vatrogasnoj postrojbi Društva koji: članak 41.st.1. Zakona o vatrogastvu

 • ima navršenih osamnaest godina;
 • ima propisanu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti;
 • je osposobljen sukladno odredbama Zakona
 • nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
 • nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
 • je osposobljen za obavljanje poslova operativnog člana.

Status operativnog člana osoba može imati samo u jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

Operativni član mora imati mjesto prebivališta ili boravišta na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva.

 

Članak 20.

 

Izvršni (djelatni) članovi su članovi u dobi iznad osamnaest godina koji obavljaju izvršne dužnosti, odnosno oni su članovi tijela Društva.

Izvršni član ne mora biti dobrovoljni vatrogasac u vatrogasnoj postrojbi Društva, ali u pravilu mora biti osposobljen najmanje za zvanje vatrogasca.

Status izvršnog člana osoba može imati samo u jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

 

Članak 21.

 

Pričuvni članovi su bivši operativni ili izvršni članovi, a koji zbog dobi (65 i više godina) ili zbog nekih drugih  opravdanih razloga, primjerice zdravstvenih razloga mogu zatražiti da ih se uvrsti u pričuvno članstvo.

 

Članak 22.

 

Vatrogasni veterani su članovi Društva s navršenih 60 godina života i najmanje 30 godina operativnog staža u Društvu.

 

Članak 23.

 

Počasni članovi su fizičke osobe koji su posebno pridonijeli ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Društva.

Počasnim članom mogu biti proglašeni članovi Društva koji su prethodno već svrstani u odgovarajuću kategoriju članstva u Društvu.

Počasnim članom mogu biti proglašeni i članovi drugog dobrovoljnog vatrogasnog društva, no oni nisu članovi Skupštine Društva čiji su počasni član.

Predsjednik odnosno zapovjednik Društva mogu biti proglašeni počasnim predsjednikom odnosno počasnim zapovjednikom.

Počasni predsjednik,  počasni zapovjednik ili počasni član postaju doživotni članovi Društva čiji su počasni članovi.

Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Društva čijim se počasnim članom osoba proglašava.

 

Članak 24.

 

Članovi vatrogasnog pomlatka su mladi u dobi od 6 do 12 godina, a Članovi vatrogasne mladeži su mladi u dobi od 12 do 18 godina.

Za osobu mladu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u dobrovoljno vatrogasno društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Članak  25.

 

Društvo može pojedinim fizičkim ili pravnim osobama koje pomažu Društvu u ostvarivanju njegovih ciljeva i djelatnosti dodijeliti titulu „pomažući (podupirajući) član“.

Pomažući članovi ne čine Skupštinu Društva i ne evidentiraju se u matičnoj knjizi Društva.

 

Članak 26.

 

Član Društva koji svojim činom, u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili u vezi s obavljanjem iste šteti ugledu vatrogastva, stegovno odgovara prema odredbama Pravilnika o pravilima vatrogasne službe.

Dobrovoljni vatrogasac koji počini štetu odgovara za istu sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

Dobrovoljni vatrogasac koji politički djeluje u vatrogasnoj postrojbi odnosno vatrogasnoj organizaciji i koji u službenoj odori prisustvuje stranačkim i političkim skupovima, ne u svrhu obavljanja službenih obveza vatrogasne djelatnosti odgovara za težu povredu službene dužnosti.

Član je obvezan poštivati pravila nošenja vatrogasne odore na način utvrđen Pravilnikom o Pravilima vatrogasne službe.

 

Članak 27.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

- istupanjem

- isključenjem

- smrću

- prestankom rada društva.

 

Članak 28.

 

Istupanje iz članstva provodi se temeljem primljene pisane izjave člana Društva.

Istupanje iz članstva postaje pravovaljano kad Društvo zaprimi izjavu o istupanju.

 

Članak 29.

 

Isključenje iz članstva provodi se temeljem obrazložene odluke Upravnog odbora zbog nanošenja štete ugledu Društva, odnosno zbog teže povrede službene dužnosti sukladno odredbama Zakona te iz razloga navedenih u Pravilniku o Pravilima vatrogasne službe.

Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju iz članstva, član Društva ima pravo podnijeti prigovor Upravnom odboru u roku od 8 dana od dana primitka odluke Upravnog odbora.

Ukoliko Upravni odbor ne uvaži prigovor, član može podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke Upravnog odbora.

Skupština je dužna riješiti žalbu najkasnije u roku od godinu dana od zaprimanja žalbe, odnosno na narednoj sjednici.

Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 30.

 

Prava članova su:

 • sudjelovanje u radu i upravljanju Društvom,
 • osposobljavanje i usavršavanje za aktivan rad u vatrogasnoj postrojbi Društva,
 • sudjelovati u drugim aktivnostima Društva,
 • sudjelovati u manifestacijama koje organizira Društvo,
 • sudjelovati u pripremi programa rada i biti izviješten o realizaciji istog,
 • nositi vatrogasnu odoru s pripadajućim obilježjima i priznanjima,
 • druga prava utvrđena Pravilnikom o pravilima vatrogasne službe.

 

Članak 31.

 

Dužnosti članova su:

 • pridržavanje odredbi Statuta, Zakona i podzakonskih akata
 • aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti iz programa rada Društva,
 • odazvati se pozivu za obavljanje vatrogasne djelatnosti i vatrogasnih aktivnosti te sudjelovanje u gašenju požara, intervencijama u sustavu zaštite i spašavanja, dežurstvima, vježbama, vatrogasnim natjecanjima, kontrole, provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, obuke, smotre i slično,
 • čuvanje i izgrađivanje međusobnih  kolegijalnih  odnosa,  razvijanje  međusobnog  povjerenja  i unapređivanje kvalitete rada u vatrogasnim organizacijama,
 • čuvanje ugleda vatrogastva i svog osobnog ugleda u svakoj prilici,
 • čuvanje državne, službene i poslovne tajne,
 • čuvanje i održavanje vatrogasne tehnike i opreme te drugih materijalnih sredstava,
 • nošenje propisane vatrogasne odore ili radne odjeće tijekom provedbe svih oblika aktivnosti u vatrogastvu, a prilikom gašenja požara i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i propisane osobne zaštitne opreme,
 • obavljanje obveza savjesno, požrtvovno i disciplinirano,
 • provedba preuzetih obveza vezanih uz obnašanje određene pojedinačne dužnosti,
 • prenošenje iskustva i znanja pripadnicima vatrogasne mladeži odnosno podmlatka,
 • ostale dužnosti utvrđene Pravilnikom o pravilima vatrogasne službe i odlukama nadležnih tijela.

 

Članak 32.

 

Društvo u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva može osnovati različite sekcije.

Sekcije nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju sekcije donosi Upravni odbor.

Pripadnici sekcije ne moraju biti članovi Društva.

 

 

 

VIII. TIJELA DRUŠTVA, NJIHOV SASTAV I NAČIN SAZIVANJA SJEDNICA, IZBOR, OPOZIV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE MANDATA TE NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA MANDATA

 

Članak 33.

 

Djelovanje Društva temelji se na načelu demokratskog ustroja, što znači da Društvom upravljaju članovi na način da unutarnji ustroj Društva mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova.

 

Članak 34.

 

Društvo je  obvezno koristiti računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice za evidenciju članstva, vatrogasaca, tehnike, opreme i intervencija te ih redovito ažurirati, po nastalim promjenama.

 

Članak 35.

 

Za rad tijela Društva potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tijela.

Tijela Društva pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom glasova predstavnika nazočnih na sjednicama tijela, ako ovim Statutom za donošenje pojedinih odluka nije propisano drugačije.

Statut i njegove izmjene i dopune donose se natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Iznimno, moguće je sazvati elektroničke sjednice tijela Društva (telefonom, elektroničkom poštom, videovezom i sl.) koje saziva predsjedavajući član pojedinog tijela.

Odluke donesene na elektroničkim sjednicama moraju biti potvrđene na narednoj sjednici pojedinog tijela Društva.

 

Članak 36.

 

Tijela Društva odluke donose javnim glasovanjem.

Predsjedavajući može za pojedine odluke zatražiti tajno glasovanje o čemu se članovi tijela izjašnjavaju javnim glasovanjem.

Ukoliko je za izbor predsjednika ili zapovjednika kandidirano više članova izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Ukoliko je za članove Upravnog odbora ili  Zapovjedništva kandidirano više članova od broja predviđenih Statutom izbor se provodi tajnim glasovanjem.

 

Članak 37.

 

U radu tijela Društva mogu sudjelovati članovi Društva koji ne čine to tijelo te predstavnici drugih pravnih osoba, ali bez prava odlučivanja.

O pozivu na sjednicu odnosno dopuštenosti sudjelovanja odlučuje predsjednik tog tijela.

 

Članak 38.

 

            Tijela Društva su:(članak 36. stavak 4. Zakona o vatrogastvu)

 • skupština
 • zapovjedništvo
 • zapovjednik
 • predsjednik
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • sud časti, koji bira i opoziva upravni odbor po ukazanoj potrebi.

 

 

Skupština

 

Članak 39.

 

Društvom upravlja Skupština kao najviše tijelo upravljanja.

Operativni, izvršni, pričuvni i članovi veterani čine Skupštinu Društva s pravom glasa.

Ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 40.

 

Djelokrug Skupštine je:

 • usvajanje Statuta i njegovih izmjena i dopuna uz suglasnost vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije,(čl.18. Zakona o udrugama + čl. 37. ZOV)
 • donošenje Poslovnika o radu Skupštine,
 • donošenje općih akata Društva iz svoje nadležnosti,
 • usvajanje plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu (čl.18. Zakona o udrugama)
 • usvajanje godišnjeg financijskog izvješća, (čl.18.   Zakona o udrugama)
 • usvaja izvješće Nadzornog odbora,
 • odlučivanje o promjeni ciljeva i gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva, (čl.18.   Zakona o udrugama)
 • donošenje planova razvoja Društva,
 • donošenje odluka o statusnim promjenama, (čl.18.   Zakona o udrugama)
 • biranje i razrješavanje predsjednika, zapovjednika te članova Upravnog odbora,  Zapovjedništva i Nadzornog odbora, biranje predstavnika Društva u tijela nadležne vatrogasne zajednice
 • donošenje odluke o dodjeli statusa počasnog predsjednika, počasnog zapovjednika odnosno počasnog člana Društva;
 • donošenje odluke o prestanku rada Društva;
 • odlučivanje o uvođenju i iznosu članarine;

 

Skupština Društva može ovlastiti Upravni odbor za donošenje odluka iz ovog  članka, i to:

 • izbor predstavnika Društva u tijela nadležne vatrogasne zajednice, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,
 • izbor člana Upravnog odbora ili Zapovjedništva, u slučaju ostavke pojedinog člana ili trajne spriječenosti obnašanja dužnosti, kako bi se upotpunilo upražnjeno mjesto, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,
 • usvajanje završnog računa.

 

Članak 41.

 

Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje u pravilu prema rasporedu nadležne vatrogasne zajednice, s time da se svake pete godine redovita sjednica održava kao izborna.

Izborna sjednica Skupštine može se održati i kao zasebna sjednica.

Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Skupštine.

 

Članak 42.

 

Redovnu, izvanrednu ili svečanu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju odluke Upravnog odbora.

Poziv s točnim datumom, mjestom održavanja i dnevnim redom sjednice mora biti dostavljen svim članovima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva predsjednik Društva kojemu je istekao mandat.

 

Članak 43.

 

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju :

 • osobne prosudbe,
 • zahtjeva trećine članova Skupštine,
 • zahtjeva Upravnog odbora
 • zahtjeva Zapovjedništva.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

 

Članak 44.

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz članka 43. ovog Statuta u roku od 30 dana od dana primljenog zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagači.

U slučaju sazivanja Skupštine prema odredbi stavka 1. ovog članka, predlagači su dužni predložiti dnevni red sjednice te pripremiti sve potrebne materijale.

 

Članak 45.

 

Skupština pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, Statut i njegove izmjene i dopune donose se natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine s pravom glasa.

 

Članak 46.

 

Rad Skupštine Društva uređen je Poslovnikom kojeg na početku svakog petogodišnjeg mandatnog razdoblja donosi Skupština na svojoj izbornoj sjednici za cijelo mandatno razdoblje.

 

 

Zapovjedništvo

 

Članak 47.

 

Zapovjedništvo je strukovno tijelo kojim rukovodi zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili pomoćnici. (članak 39.st.7. Zakona o vatrogastvu)

Zapovjedništvo čine zapovjednik, njegov zamjenik, pomoćnici i članovi čiji broj i imenovanje je propisano statutom.(članak 39.st.8. Zakona o vatrogastvu)

Zapovjedništvo u obavljanju vatrogasnih intervencija ima ovlasti propisane Zakonom. (članak 39.st.9. Zakona o vatrogastvu)

 

Članak 48.

 

Zapovjedništvo:

 • obavlja organizacijske poslove s ciljem efikasne provedbe vatrogasne djelatnosti,
 • organizira i provodi vatrogasne vježbe,
 • provodi praktične vježbe i teorijsku nastavu s operativnim članovima,
 • priprema natjecateljska odjeljenja,
 • organizira i provodi vatrogasna natjecanja,
 • na prijedlog zapovjednika imenuje zamjenika zapovjednika, spremištara i zapovjednike odjeljenja;
 • prati i koordinira provedbu preventivnih poslova u području zaštite od požara;
 • skrbi o konstantom stručnom osposobljavanju i usavršavanju članova vatrogasne postrojbe te drugih članova Društva;
 • brine o održavanju vatrogasne opreme odnosno materijalno-tehničkih sredstava koje posjeduje Društvo.

Članak 49.

 

Prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti vatrogasna postrojba Društva koristi ovlasti utvrđene Zakonom i podzakonskim aktima donesenim temeljem istog. (članak 38. stavak 4. Zakona o vatrogastvu)

 

 

Zapovjednik

 

Članak 50.

 

Zapovjednik Društva zastupa i predstavlja dobrovoljno vatrogasno društvo u okviru ovlasti utvrđenih ovim statutom, odgovoran je za organiziranost i osposobljenost vatrogastva na području za koje je odgovorno Društvo, odgovoran je za operativni rad Društva  županijskom vatrogasnom zapovjedniku, obavlja sve poslove utvrđene Zakonom, statutom i odlukama nadležnih tijela Društva.(članak 39. stavak 1. Zakona o vatrogastvu)

 

Članak 51.

 

Zapovjednika na mandat od pet godina imenuje Skupština Društva sukladno statutu, uz potvrđivanje načelnika odnosno gradonačelnika te suglasnost općinskog odnosno gradskog vatrogasnog zapovjednika ili područnog odnosno županijskog vatrogasnog zapovjednika, ako je jedino društvo. (članak 39. stavak 5. Zakona o vatrogastvu)

Zapovjednik i njegov zamjenik morajuimati najmanje zvanje vatrogasnog časnika ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera i najmanje tri godine iskustva u radu vatrogasne postrojbe. (članak 51. st.14. Zakona o vatrogastvu)

 

Članak 52.

 

Zapovjednik:

-    zastupa i predstavlja Društvo

 • odgovara za zakonitost rada Društva (čl.19. Zakona o udrugama)
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine (čl.19. Zakona o udrugama)
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća (čl.19. Zakona o udrugama)
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi Registar udruga (čl.19. Zakona o udrugama)
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva (čl.19. Zakona o udrugama)
 • u dogovoru s predsjednikom sudjeluje u predlaganju godišnjeg programa rada i financijskog plana
 • provodi odluke i zaključke Skupštine i Upravnog odbora
 • sudjeluje u pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku
 • ustrojava i vodi evidenciju o obavljenim intervencijama Društva
 • prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara Društva
 • organizira vježbe, vatrogasna natjecanja i rad s vatrogasnom mladeži
 • daje prijedloge poboljšanja operativne pripravnosti i uvježbanosti vatrogasne postrojbe
 • analizira vatrogasne intervencije i predlaže poboljšanja
 • analizira tehničku opremljenost vatrogasnih vozila te predlaže poboljšanja
 • utvrđuje potrebe za osposobljavanjem
 • obavlja i druge poslove određene statutom i  drugim propisima.

Gore navedeno propisuje ZOV u čl.39.st.10.

 

Članak 53.

 

Zapovjednik jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu Skupštini te općinskom načelniku odnosno gradonačelniku i općinskom, gradskom odnosno područnom vatrogasnom zapovjedniku ili županijskom vatrogasnom zapovjedniku ako je jedino društvo, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za godinu koja prethodi. (članak 39. st.2. Zakona o vatrogastvu)

Zapovjednik Društva za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru Društva, općinskom načelniku te županijskom vatrogasnom zapovjedniku. (članak 39.st.4. Zakona o vatrogastvu)

 

Članak 54.

 

Razrješenje zapovjednika prije isteka mandata moguće je ako: (čl.39.st.6. Zakona  o vatrogastvu)

 • sam zatraži razrješenje
 • trajno izgubi zdravstvenu sposobnost obavljati dužnost
 • je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
 • povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti ili
 • svojim nesavjesnim radom prouzroči vatrogasnom društvu veću štetu ili veće smetnje u njezinom radu.

 

 

 

 

 

 

Predsjednik

Članak 55.

 

Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo, skrbi o razvoju i promidžbi vatrogastva na području djelovanja Društva, po dužnosti je predsjednik skupštine i predsjednik Upravnog odbora. (članak 40. stavak 1. ZOV)

 

Članak 56.

 

Skupština Društva bira predsjednika Društva iz redova članova Skupštine na mandat od pet godina.

Predsjednik Društva predsjedava Skupštini i Upravnom odboru, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.

Predsjednik ima mogućnost ponovnog izbora.

Ukoliko je predsjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Upravni odbor imenuje zamjenika predsjednika obnašateljem dužnosti predsjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog predsjednika i zamjenika predsjednika.

 

Članak 57.

 

Predsjednik:

 • zastupa i predstavlja Društvo,
 • odgovara za zakonitost rada Društva (čl.19. Zakona o udrugama)
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine (čl.19. Zakona o udrugama)
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća (čl.19. Zakona o udrugama)
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi Registar udruga (čl.19. Zakona o udrugama)
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva (čl.19. Zakona o udrugama)
 • brine o poštivanju Statuta i akata Društva te drugih propisa;
 • saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
 • skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donose Skupština i Upravni odbor;
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • odgovoran je za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava;
 • obavlja druge poslove temeljem Statuta te odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,
 • donosi odluku o službenim putovanjima u inozemstvo,
 • obavlja i druge poslove temeljem Statuta i smjernica Skupštine i Upravnog odbora.

 

 

Upravni odbor

 

Članak 58.

 

Upravni odbor upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine.

Prije izbora članova Upravnog odbora, Skupština određuje broj članova Upravnog odbora koji se biraju na mandat od pet godina.

Predsjednik, zapovjednik, zamjenik predsjednika, zamjenik zapovjednika, tajniki blagajnik članovi su Upravnog odbora po položaju.

Radom Upravnog odbora upravlja predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

 

Članak 59.

 

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Društva prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

 

Članak 60.

 

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj rad, a predsjednik Upravnog odbora odgovoran je Skupštini za ukupan rad Upravnog odbora.

Pojedini član Upravnog odbora može biti opozvan od strane Skupštine i prije isteka vremena na koje je izbran, ako ne provodi poslove i zadatke utvrđene odlukama i zaključcima Upravnog odbora.

Skupština Društva može opozvati i čitav Upravni odbor, ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu s ciljevima, zadacima, odlukama i zaključcima Skupštine.

Članu Upravnog odbora mandat može prestati i razrješenjem od strane Upravnog odbora na vlastiti zahtjev ako podnese zahtjev za razrješenje, ostavku ili u slučaju smrti. U tom slučaju, Upravni odbor je ovlašten na upražnjeno mjesto imenovati novog člana koji će dužnost obnašati do isteka tekućeg mandatnog razdoblja, a kojeg mora potvrditi Skupština na prvoj narednoj sjednici.

 

Članak 61.

 

Upravni odbor: (članak 40. stavak 4. Zakona o vatrogastvu)

 • predlagaže Skupštini donošenje statuta te njegovih izmjena i dopuna
 • verificira mandat članova Zapovjedništva
 • bira, imenuje i razrješava članove tijela
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja
 • donosi godišnji programa rada i financijski plan, na prijedlog zapovjednika i predsjednika
 • obavlja i druge poslove određenih ovim Zakonom i statutom.
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • rukovodi radom Društva između dvije sjednice Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja sjednice Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju,
 • utvrđuje prijedloge drugih akata koje donosi Skupština Društva;
 • utvrđuje prijedlog o dodjeli statusa počasnog člana i počasnog dužnosnika Društva;
 • donosi opće akte iz svog djelokruga rada te prati njihovu provedbu;
 • donosi odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva;
 • donosi odluku o nabavljanju nepokretne i pokretne  imovine u skladu s financijskim planom;
 • donosi odluku o ustupanju nepokretne i pokretne imovine;
 • donosi odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika,
 • donosi odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja,
 • donosi odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije sjednice Skupštine;
 • donosi prijedlog dodjele vatrogasnih i drugih javnih priznanja članovima Društva,
 • prati ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština;
 • daje tumačenje ovog Statuta
 • imenuje i razrješava zamjenika predsjednika (na prijedlog predsjednika),
 • imenuje i razrješava tajnika,
 • imenuje i razrješava blagajnika,
 • imenuje i razrješava članove i predsjednike radnih tijela Upravnog odbora,
 • imenuje i razrješava svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima surađuje.

 

 

Nadzorni odbor

 

Članak 62.

 

            Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članstva Društva.

            Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora i Zapovjedništva Društva.

            Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

            Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik kojeg članovi biraju iz svojih redova.

 

Članak 63.

 

            Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

            Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

            Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

            Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo prisustvovati sjednicama svih tijela     Društva, bez mogućnosti odlučivanja i glasovanja.

 

 

Članak 64.

 

Nadzorni odbor:

 • prati primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata,
 • analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora, Zapovjedništva i njihovih radnih tijela,
 • nadzire materijalno-financijsko poslovanje te korištenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Društva.

            Nadzorni odbor izvještava o svom radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

 

Tajnik

 

Članak 65.

 

Upravni odbor imenuje tajnika Društva.

 

 

Članak 66.

 

Poslovi tajnika:

 • predstavlja Društvo
 • provodi ustrojstvene i administrativne poslove u Društvu;
 • priprema materijale za sjednice Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela;
 • priprema i usklađuje stručne poslove u Društvu;
 • predlaže Upravnom odboru opće akte koji se odnose na zaposlene radnike u Društvu,
 • ustrojava informiranje u Društvu,
 • ustrojava i kontrolira aktivnosti glede ažuriranja podataka o Društvu u okviru jedinstvene računalne baze podataka Hrvatske vatrogasne zajednice;
 • prati propise koji se odnose na provedbu djelatnosti Društva,
 • izvršava i druge zadatke i poslove koje mu povjere Skupština, Upravni odbor ili predsjednik Društva.

 

 

Blagajnik

 

Članak 67.

 

Upravni odbor imenuje blagajnika Društva.

 

Članak 68.

 

Poslovi blagajnika:

 • uredno zaprimanje računa,
 • dostavlja predsjedniku, kao naredbodavcu za izvršenje financijskog plana (ili drugoj osobi ovlaštenoj od strane predsjednika) svaki račun na ovjeru,
 • obavlja poslove kunske i devizne blagajne,
 • obavlja fakturiranje,
 • sastavlja blagajničke izvještaje,
 • ispostavlja virmane,
 • ispostavlja račun-otpremnice,
 • podiže gotovinu i devize
 • prati plaćanja računa od strane dužnika,
 • brine o djelotvornoj naplati prihoda,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika.

 

 

 

 

Spremištar

 

Članak 69.

 

            Zapovjedništvo imenuje spremištara.

 

Članak 70.

 

 

            Poslovi spremištara:

 • brine o urednosti spremišta,
 • brine o ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme,
 • pravovremeno upozorava Zapovjedništvo i zapovjednika o tome koje radnje i mjere treba poduzeti, odnosno koje radnje i mjere je poduzeo,
 • predlaže Zapovjedništvu i zapovjedniku opremu koju treba nabaviti, sukladno vlastitim mogućnostima, vrši popravak opreme i tehnike.

 

 

 

IX. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

 

Članak 71.

 

U slučajevima popisanim Zakonom o udrugama provodi se postupak likvidacije Društva.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Društva.

Likvidator provodi postupak likvidacije u rokovima i na način propisan Zakonom o udrugama.

 

Članak 72.

 

Likvidatora imenuje i opoziva Upravni odbor, a upisuje se u nadležni registar.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga. (članak 50. Zakona o udrugama)

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

 

 

 

X. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

 

Članak 73.

 

Skupština može prema vlastitoj ocjeni ili iz drugih opravdanih razloga donijeti odluku o prestanku rada i to tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

Društvo može prestati s radom i u ostalim slučajevima i na način predviđen zakonom.

 

 

 

XI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOMTE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA RADA I DJELOVANJA DRUŠTVA

 

Članak 74.

 

            Imovinu Društva čine:

-    nekretnine,

 • pokretnine,
 • novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
 • različita imovinska prava,
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom.

 

Članak 75.

 

Imovinom upravljaju tijela Društva, uz pripadajuću odgovornost za njenu upotrebu i korištenje glede ostvarivanja ciljeva Društva.

Društvo za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

 

Članak 76.

 

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje nadležnoj Vatrogasnoj zajednici općine/grada, a na osnovi odluke Skupštine. (članak 53. Zakona o udrugama)

Ako se u slučaju prestanka postojanja Društva iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Društva koji je Društvo odredilo statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Društva.(članak 53. stavak 5. Zakona o udrugama)

 

 

 

XII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

 

Članak 77.

 

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Društva i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti unutar Društva nadležan je Sud časti.

Sud časti sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

O svojem radu Sud časti donosi Poslovnik.

Članove suda časti bira Upravni odbor iz redova Društva po ukazanoj potrebi.

Za svoj rad, Sud časti odgovara Upravnom odboru i Skupštini.

 

Članak 78.

 

Sud časti donosi odluke o stegovnim mjerama prema članovima Društva radi povrede vatrogasne službe sukladno Pravilniku o pravilima vatrogasne službe.

Sud časti može izreći stegovnu mjeru sukladno Pravilniku o pravilima vatrogasne službe. Predlagatelj postupka pred Sudom časti može biti bilo koje tijelo Društva.

Na odluku Suda časti može se izjaviti žalba Skupštini, čija odluka je konačna.

Skupština je dužna odlučiti o žalbi najkasnije u roku godine dana.

 

 

 

XIII. PEČAT, ZNAK, AMBLEM I ZASTAVA DRUŠTVA

           

 

Pečat

 

Članak 79.

 

Društvo ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, s ispisanim tekstom uz rub pečata: „Dobrovoljno vatrogasno društvo Nuštar“.

U sredini pečata nalazi se vatrogasni znak koji je sastavljen od vatrogasne kacige iza koje se nalaze ukrštena vatrogasna sjekirica i baklja.

Način uporabe i čuvanja pečata pobliže se propisuje odlukom Upravnog odbora.

 

 

Znak

 

Članak 80.

 

Vatrogasni znak je sastavljen od vatrogasne kacige iza koje se nalaze ukrštena vatrogasna sjekirica i baklja, a iznad kacige se nalazi grb RH.

           

           

Amblem

 

Članak 81.

 

Amblem društva osnovna je oznaka pripadnosti društvu a sastoji se od znaka i tekstualnog dijela.

Amblem je izrađen na plameno-crvenoj podlozi u obliku štita omeđen žutim obrubom.

U gornjem dijelu štita ispisan je polukružni tekst u dva reda: DOROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO.

Uz obod donjeg dijela štita ispisan je polukružno uz obrub tekst: NUŠTAR.

U sredini štita nalazi se vatrogasni znak koji se sastoji od vatrogasne kacige iza koje su ukrštene vatrogasna sjekirica i baklja, a iznad kacige je hrvatski grb.

Tekstovi u amblemu ispisani su žutom bojom.

 

 

Zastava

 

Članak 82.

 

Zastava Društva je s jedne i druge strane izrađena od tkanine plameno-crvene boje dužine 145 cm i širine 115 cm. S desne strane zastave je vatrogasni znak širine i visine 54 cm.

Kod vatrogasnog znaka kaciga, sjekirica i hrvatski pleter su zlatne, baklja crvene boje, a boja hrvatskog grba je u  skladu s posebnim zakonom. U pozadini vatrogasnog znaka je kobalt - plavo polje. S lijeve strane vatrogasnog znaka ispisana je godina osnivanja Društva, 1893., a s desne strane označena je godina kad je Društvo dobilo zastavu, 2009.. Oko ruba zastave su zlatne rese dužine 7 cm.

Na lijevoj strani zastave lik je svetog Florijana, visine  58 cm. Iznad svetog Florijana ispisan je tekst: SV. FLORIJAN, a ispod lika svetog Florijana ispisan je tekst: MOLI ZA NAS.

Zastava je pričvršćena na koplje na kojem su dvije trake trobojke Republike Hrvatske (širine 15 cm, a dužine 80 cm) s resama dužine 7 cm.  

 

 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 83.

 

Statut Društva osnovni je opći akt Društva.

Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta.

 

Članak 84.

 

Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti:

 • Upravni odbor,
 • Zapovjedništvo,
 • trećina članova Skupštine.

 

 

Članak 85.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donesen na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 28. veljače 2015. godine sa svim kasnijim izmjenama i dopunama, osim odredbi članaka 31., 32., 33., 41., 45., 50., 53., 55., 57., 59., i 61., koje ostaju na snazi do isteka mandata tijela upravljanja Društvom izabranih na mandatno razdoblje 2017. do 2021.

 

 

Članak 86.

 

Svi akti Društva moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta.

             

 

 

 

 

 

 

                                                                                               P R E D S J E D N I K

                                                                                   Dobrovoljnog vatrogasnog društva

U Nuštru,  29. 12. 2020.                                                       

                                                                                                             Ivan Čeple

 

                                                                   M. P.

 

 

 

                                                                                                    vlastoručni potpis

  

Ažurirano: Subota, 17 Travanj 2021 08:51
 
Srijeda, 29. Studeni 2023

Design by: LernVid.com