Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1893.
Statut DVD-a PDF Ispis E-mail
Autor millinus   
Subota, 26 Veljača 2011 00:00

 

Na temelju ?lanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014.), a u svezi s ?lankom 6. i 19. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/1999., 117/2001., 36/2002. Odluka Ustavnog suda, 96/2003., 139/04. pro?i?eni tekst, 174/2004., 38/2009. i 80/2010.) i ?lanka 40. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog drutva Nutar, Skuptina Dobrovoljnog vatrogasnog drutva Nutar na sjednici odranoj dana 28. velja?e 2015. godine u Nutru donijela je

 

S T A T U T

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUTVA

N U T A R


I. OP?E ODREDBE

?lanak 1.

(1) Ovim Statutom ure?uje se:

- naziv i sjedite Dobrovoljnog vatrogasnog drutva Nutar (dalje u tekstu: Drutvo),

- zastupanje i predstavljanje Drutva,

- izgled pe?ata Drutva,

- podru?je djelovanja Drutva, sukladno ciljevima,

- ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi,

- na?in osiguranja javnosti djelovanja Drutva,

- uvjetima i na?inu u?lanjivanja i prestanku ?lanstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti ?lanova i na?inu vo?enja popisa ?lanova,

- tijela Drutva, njihov sastav i na?in sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, na?in odlu?ivanja i trajanje mandata te na?in sazivanja skuptine u slu?aju isteka mandata,

- izbor i opoziv likvidatora Drutva,

- prestanak postojanja Drutva,

- imovina, na?in stjecanja i raspolaganja imovinom,

- postupak s imovinom u slu?aju prestanka Drutva,

- na?in rjeavanja sporova i sukoba interesa unutar Drutva,

- znak, amblem i zastava Drutva,

- druga pitanja od zna?aja za Drutvo,

- prijelazne i zavrne odredbe.

(2) Rije?i i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu a imaju rodno zna?enje, bez obzira da li se koriste u mukom ili enskom rodu odnose se na jednak na?in na muki i na enski rod.

?lanak 2.

(1) Temeljna zada?a Drutva je provedba vatrogasne djelatnosti utvr?ena Zakonom o vatrogastvu.

(2) Drutvo je dobrovoljna, stru?na, humanitarna, neprofitabilna i nestrana?ka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zatite od poara.

(3) ?lanovi Drutva su fizi?ke i pravne osobe koje rade na unapre?enju vatrogastva i zatite od poara, te obavljaju i druge poslove kojima se ostvaruju ti ciljevi.


?lanak 3.

(1) Drutvo je osnovano na dobrovoljnoj osnovi u cilju provedbe vatrogasne djelatnosti, te promicanja, razvitka i unapre?enja zatite od poara i vatrogastva.


II. NAZIV I SJEDITE DRUTVA

?lanak 4.

(1) Naziv Drutva je: Dobrovoljno vatrogasno drutvo Nutar

(2) Skra?eni naziv Drutva je: DVD Nutar

(3) Sjedite Drutva je u Nutru, Krinoga puta 57

(4) Odluku o promjeni sjedita Drutva donosi Skuptina, a odluku o promjeni poslovne adrese sjedita donosi Upravni odbor Drutva.


III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUTVA

?lanak 5.

(1) Drutvo zastupaju predsjednik i zapovjednik Drutva.

(2) Drutvo predstavljaju predsjednik, zapovjednik i tajnik Drutva.

(3) Drutvo moe predstavljati i druga osoba po ovlatenju predsjednika ili zapovjednika Drutva.

(4) Osoba ovlatena za zastupanje:

- odgovara za zakonitost rada,

- vodi poslove sukladno odlukama Skuptine, Upravnog odbora i drugih tijela upravljanja,

- odgovorna je za podnoenje skuptini prijedloga godinjeg financijskog izvje?a,

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skuptine nadlenom uredu koji vodi registar udruga,

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za ra?un Drutva,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Drutva.

 

IV. PE?AT DRUTVA

?lanak 6.

(1) Drutvo ima pe?at.

(2) Pe?at je okruglog oblika, promjera 30 mm, s ispisanim tekstom uz rub pe?ata: Dobrovoljno vatrogasno drutvo Nutar.

(3) U sredini pe?ata nalazi se vatrogasni znak opisan ovim Statutom.

(4) Na?in uporabe i ?uvanja pe?ata poblie se propisuje odlukom Upravnog odbora.


V. PODRU?JE DJELOVANJA DRUTVA

?lanak 7.

(1) Podru?je djelovanja i odgovornosti Drutva je op?ina Nutar (Nutar, Ceri? i Marinci), a utvr?eno je planom zatite od poara op?ine Nutar.

(2) Drutvo moe djelovati i izvan utvr?enog podru?ja djelovanja i odgovornosti, ali takvo djelovanje mora biti utemeljeno na zakonima i propisima koji ure?uju obavljanje vatrogasne djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

?lanak 8.

(1) Odluku o udruivanju Drutva u Vatrogasnu zajednicu Vukovarsko-srijemske upanije donosi predsjednik Drutva.


VI. CILJEVI DRUTVA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI DRUTVA

?lanak 9.

(1) Ciljevi Drutva:

- unapre?enje sustava zatite od poara i vatrogastva na podru?ju djelovanja/odgovornosti Drutva,

- u?inkovita provedba vatrogasne djelatnosti na podru?ju djelovanja/odgovornosti Drutva,

- pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zatite i spaavanje,

- kontinuirano pomla?ivanje,

- osposobljavanje, usavravanje i uvjebavanje ?lanstva,

- aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi,

- promicanje zna?aja dobrovoljnog vatrogastva,

- razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, portvovnosti, nesebi?nosti i prijateljstva.

?lanak 10.

(1) Djelatnost Drutva:

- gaenje poara i spaavanje ljudi i imovine ugroenih poarom i eksplozijom, pruanje tehni?ke pomo?i u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesre?ama, ekolokim i inim nesre?ama,

- provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zatite od poara,

- uklju?ivanje u sustav zatite i spaavanje prilikom velikih nesre?a i katastrofa

- osposobljavanje i usavravanje ?lanova temeljem vae?ih propisa,

- provedba teorijske nastave i prakti?nih vjebi temeljem vae?ih propisa,

- organizacija pokaznih vjebi i prezentacija,

- promidbene aktivnosti,

- promicanje vatrogastva kao stru?ne i humanitarne djelatnosti

- provedba preventivnih pregleda,

- rad s vatrogasnom mladei i podmlatkom,

- rad s natjecateljskim desetinama,

- organizacija savjetovanja i seminara,

- organizacija kulturnih, sportskih, i drugih aktivnosti,

- sudjelovanje u aktivnostima u zatiti okolia;

- promicanje i zastupanje zajedni?kih interesa svojih ?lanova,

- dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslune ?lanove,

- suradnja s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduze?ima, sredstvima javnog priop?avanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapre?ivanja vatrogastva i zatite od poara,

- obavljanje uslunih djelatnosti (servisiranje vatrogasnih aparata, odravanje vatrogasne tehnike i sl.) u skladu s vae?im propisima,

- organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Drutva.


VII. NA?IN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA DRUTVA

?lanak 11.

(1) Rad Drutva je javan.

(2) Javnost rada Drutva ostvaruje se:

- pravodobnim izvje?ivanjem ?lanstva o radu Drutva i zna?ajnim doga?ajima putem pisanih izvje?a, organizacijom posebnih skupova ili na drugi prikladan na?in,

- putem sredstva javnog priop?avanja,

- putem Internet stranica Drutva.

?lanak 12.

(1) Predstavnici sredstava javnog priop?avanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Drutva i o tome izvje?ivati javnost.

(2) Predsjedavaju?i sjednice pojedinog tijela Drutva moe predloiti da se javnost isklju?i sa sjednice, o ?emu se treba pozitivno izjasniti natpolovi?na ve?ina nazo?nih ?lanova na sjednici.

?lanak 13.

(1) Za informiranje i obavjetavanje o radu Drutva odgovorni su predsjednik i zapovjednik Drutva.


VIII. UVJETI I NA?IN U?LANJIVANJA I PRESTANAK ?LANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE STEGOVNA ODGOVORNOST ?LANOVA I NA?IN VO?ENJA POPISA ?LANOVA

?lanak 14.

(1) U?lanjenje u Drutvo je dobrovoljno.

(2) Svaka fizi?ka i pravna osoba, pod istim uvjetima utvr?enim ovim Statutom, moe postati ?lanom Drutva.

?lanak 15.

(1) Odluku o primanju u ?lanstvo Drutva donosi Upravni odbor na temelju pisane zamolbe (pristupnice) potencijalnog ?lana. Upravni odbor moe utvrditi izgled obrasca pristupnice.

(2) Osobe koje se po prvi puta u?lanjuju u dobrovoljno vatrogasno drutvo prije punopravnog primanja u ?lanstvo obvezno obavljaju pripravni?ki sta u trajanju od 6 mjeseci te se uklju?uju u razli?ite oblike aktivnosti Drutva, osim u rad vatrogasne postrojbe.

(3) Odluku o u?lanjenju donosi Upravni odbor nakon isteka pripravni?kog staa od 6 mjeseci.

(4) Predstavljanje novih ?lanova primljenih u Drutvo tijekom jednogodinjeg razdoblja provodi se na prvoj narednoj sjednici Skuptine Drutva.


?lanak 16.

(1) Na odluku Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za u?lanjenje podnositelj zamolbe moe uloiti albu Skuptini Drutva u roku u roku od 8 dana od dana dostave odluke.

(2) O albi Skuptina mora odlu?iti najkasnije u roku godine dana, odnosno na prvoj narednoj sjednici Skuptine. Odluka Skuptine je kona?na.

?lanak 17.

(1) Drutvo je obvezno voditi evidenciju - popis svih ?lanova Drutva, koji se redovito aurira. Za vo?enje i auriranje popisa odgovoran je tajnik Drutva. Na?in vo?enja evidencije ?lanova odre?uje Upravni odbor odlukom.

(2) Popis sadri sve podatke propisane zakonom, a moe sadravati i druge podatke bitne za rad Drutva.

(3) Popis se redovito mora aurirati i u odgovaraju?oj ra?unalnoj bazi podataka Hrvatske vatrogasne zajednice.

(4) Popis ?lanova mora u svakom trenutku biti dostupan na uvid svakom ?lanu Drutva.

(5) Drutvo moe svojim ?lanovima izdati ?lansku knjiicu.

(6) Hrvatska vatrogasna zajednica temeljem zahtjeva nadlene vatrogasne zajednice izdaje vatrogasnu iskaznicu operativnim ?lanovima Drutva.
 

?lanak 18.

(1) Skuptina Drutva moe donijeti odluku o uvo?enju ?lanarine i iznosu ?lanarine za odre?ene kategorije ?lanstva u Drutvu.

?lanak 19.

(1) ?lanovi Drutva mogu biti:

- operativni,

- izvrni,

- pri?uvni,

- veterani,

- po?asni,

- vatrogasni pomladak,

- vatrogasna mlade.

(2) Operativni ?lanovi su pripadnici vatrogasne postrojbe Drutva, koji udovoljavaju uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u svezi osposobljenosti te tjelesne i duevne sposobnosti. Status operativnog ?lana osoba moe imati samo u jednom dobrovoljnom vatrogasnom drutvu.

(3) Izvrni (djelatni) ?lanovi su ?lanovi u dobi iznad 18 godina koji obavljaju izvrne dunosti, odnosno oni su ?lanovi tijela Drutva (Upravni odbor, Zapovjednitvo, natjecateljska odjeljenja, razne sekcije, odbori i sl.). Izvrni ?lan ne mora biti ?lan vatrogasne postrojbe (ne mora udovoljavati uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u pogledu tjelesne i duevne sposobnosti), ali u pravilu mora biti osposobljen najmanje za zvanje vatrogasca. Status izvrnog ?lana osoba moe imati samo u jednom dobrovoljnom vatrogasnom drutvu.

(4) Pri?uvni ?lanovi su bivi operativni ili izvrni ?lanovi, a koji zbog dobi (65 i vie godina) ili zbog nekih drugih razloga (zdravstveni i sl.) mogu zatraiti da ih se uvrsti u pri?uvno ?lanstvo. Minimalan uvjet je najmanje 10 godina izvrnog ili operativnog staa u Drutvu.

(5) Vatrogasni veterani su ?lanovi Drutva s navrenih 60 godina ivota i najmanje 30 godina operativnog staa u Drutvu.

(6) Po?asni ?lanovi su fizi?ke osobe (mogu biti i bivi operativni ili izvrni ?lanovi mati?nog Drutva) koji su posebno pridonijeli ostvarivanju ciljeva i zadataka Drutva. Odluku o proglaenju po?asnim ?lanom donosi Skuptina Drutva. Tako?er i predsjednik odnosno zapovjednik Drutva ili vatrogasne zajednice mogu, na temelju odluke Skuptine, biti proglaeni po?asnim predsjednikom odnosno zapovjednikom (dunosti koje su utvr?ene Zakonom o vatrogastvu). Po?asni predsjednik, zapovjednik ili po?asni ?lan postaju doivotni ?lanovi Skuptine vatrogasne organizacije koja im je dodijelila to zvanje.

(7) ?lanovi vatrogasnog podmlatka su mladi u dobi od 6 do 12 godina koji pristupe u Drutvo po osobnoj elji, uz pristanak roditelja ili staratelja.

(8) ?lanovi vatrogasne mladei su mladi od 12 do 18 godina koji pristupe u Drutvo po osobnoj elji, uz pristanak roditelja ili staratelja.

?lanak 20.

(1) Drutvo moe pojedinim fizi?kim ili pravnim osobama koje pomau Drutvu u ostvarivanju njegovih ciljeva dodijeliti titulu pomau?i (podupiraju?i) ?lan.

(2) Pomau?i ?lanovi ne ?ine Skuptinu Drutva i ne evidentiraju se u mati?noj knjizi Drutva.

?lanak 21.

(1) Operativni, izvrni, pri?uvni i ?lanovi veterani ?ine Skuptinu Drutva s pravom glasa.

(2) Skuptinu Drutva ?ine i po?asni ?lanovi, ali samo iz redova mati?nog Drutva.

?lanak 22.

(1) ?lan Drutva koji u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili u vezi s obavljanjem iste povrijedi stegu, odgovara za stegovnu pogreku prema odredbama Pravila vatrogasne slube.

(2) ?lan je obvezan potivati pravila noenja vatrogasne odore na na?in utvr?en Pravilima vatrogasne slube.

?lanak 23.

(1) ?lanstvo u Drutvu prestaje:

- istupanjem,

- brisanjem,

- isklju?enjem,

- smr?u,

- nepla?anjem propisane ?lanarine,

- prestankom rada drutva.

(2) Istupanje iz ?lanstva provodi se temeljem primljene pisane izjave ?lana Drutva. Istupanje postaje pravovaljano kad Drutvo zaprimi izjavu o istupanju.

(3) Brisanje iz ?lanstva provodi se kada ?lan Drutva to zatrai ili kada nastupe razlozi predvi?eni Zakonom, Pravilima vatrogasne slube ili Statutom Drutva.

(4) Isklju?enje iz ?lanstva provodi se temeljem odluke Upravnog odbora zbog nanoenja tete i ugleda Drutvu, odnosno u slu?ajevima predvi?enim Zakonom, Pravilima vatrogasne slube ili Statutom Drutva.

(5) Protiv odluke Upravnog odbora o brisanju, odnosno isklju?enju iz ?lanstva, ?lan Drutva ima pravo podnijeti albu Upravnom odboru Drutva u roku od 8 dana od dana primitka odluke Upravnog odbora Drutva.

(6) ?lanstvo prestaje i nepla?anjem propisane ?lanarine, najkasnije sa istekom teku?e godine u kojoj je ?lan bio obvezan podmiriti ?lanarinu za proteklu godinu.

(7) Ukoliko Upravni odbor odbaci albu ?lana Drutva moe podnijeti albu Skuptini Drutva u roku od 15 dana, ra?unaju?i od dana dostave odluke Upravnog odbora Drutva.

(8) Skuptina Drutva duna je rijeiti albu najkasnije u roku od godinu dana od zaprimanja albe, odnosno na narednoj sjednici.

(9) Odluka Skuptine je kona?na.

?lanak 24.

(1) Prava ?lanova su:

- sudjelovanje u radu i upravljanju Drutvom,

- osposobiti se odnosno usavriti za aktivan rad u vatrogasnoj postrojbi Drutva,

- sudjelovati u drugim aktivnostima Drutva,

- sudjelovati u manifestacijama koje organizira Drutvo,

- sudjelovati u pripremi programa rada i biti izvijeten o realizaciji istog,

- nositi vatrogasnu odoru s pripadaju?im obiljejima i priznanjima,

- druga prava utvr?ena Pravilima vatrogasne slube.

?lanak 25.

(1) Dunosti ?lanova su:

- pridravanje odredaba Statuta i drugih akata Drutva,

- aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti iz programa rada Drutva,

- odazvati se pozivu na obavljanje slubenih dunosti, kao to su: sudjelovanje u gaenju poara, intervencije u sustavu zatite i spaavanja, deurstva, vjebe, vatrogasna natjecanja, kontrole, provo?enje preventivnih mjera zatite od poara, obuke, smotre i sli?no,

- propisno primjenjivanje, razvijanje i sustavno usavravanje vatrogasne struke,

- ?uvanje i izgra?ivanje me?usobnih kolegijalnih odnosa, razvijanje me?usobnog povjerenje i unapre?ivanje kvalitetu rada u vatrogasnim organizacijama,

- ?uvanje ugleda vatrogastva i svog osobnog ugleda u svakoj prilici,

- ?uvanje dravne, slubene i poslovne tajne,

- ?uvanje i odravanje vatrogasne tehnike i opreme te drugih materijalnih sredstava,

- noenje propisane vatrogasne odore ili radne odje?e tijekom provedbe svih oblika aktivnosti u vatrogastvu, a prilikom gaenja poara i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i propisane osobne zatitne opreme,

- obavljanje obveza savjesno, portvovno i disciplinirano,

- provedba preuzetih obveza vezanih uz obnaanje odre?ene pojedina?ne dunosti,

- prenoenje iskustva i znanja pripadnicima vatrogasne mladei odnosno podmlatka,

- ostale dunosti utvr?ene Pravilima vatrogasne slube i odlukama nadlenih tijela i dunosnika.

?lanak 26.

(1) Drutvo u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva moe osnovati razli?ite sekcije.

(2) Sekcije nemaju svojstvo pravne osobe.

(3) Odluku o osnivanju sekcije donosi Upravni odbor Drutva.


IX. TIJELA DRUTVA, NJIHOV SASTAV I NA?IN SAZIVANJA SJEDNICA, IZBOR, OPOZIV, OVLASTI, NA?IN ODLU?IVANJA I TRAJANJE MANDATA TE NA?IN SAZIVANJA SKUPTINE U SLU?AJU ISTEKA MANDATA

?lanak 27.

(1) Upravljanje Drutvom temelji se na zajedni?kom demokratskom odlu?ivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti ?lanova u ostvarivanju njihovih prava i dunosti.

(2) ?lanovi upravljaju Drutvom putem svojih predstavnika u tijelima Drutva.

?lanak 28.

(1) Za rad tijela Drutva potrebna je nazo?nost natpolovi?ne ve?ine ?lanova tijela.

(2) Tijela Drutva pravovaljane odluke donose natpolovi?nom ve?inom glasova predstavnika nazo?nih na sjednicama tijela.

(3) Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotre?inskom ve?inom ukupnog broja ?lanova Skuptine.

?lanak 29.

(1) Tijela Drutva odluke donose javnim glasovanjem.

(2) Predsjedavaju?i moe za pojedine odluke zatraiti tajno glasovanje o ?emu se ?lanovi tijela izjanjavaju javnim glasovanjem.

(3) Ukoliko je za izbor predsjednika ili zapovjednika kandidirano vie ?lanova izbor se provodi tajnim glasovanjem.

(4) Tako?er, ukoliko je za ?lanove Upravnog odbora, Zapovjednitva ili Nadzornog odbora kandidirano vie ?lanova od broja predvi?enih Statutom izbor se provodi tajnim glasovanjem.

?lanak 30.

(1) U radu tijela Drutva mogu sudjelovati ?lanovi Drutva koji ne ?ine to tijelo te predstavnici drugih pravnih osoba ali bez prava odlu?ivanja. O pozivu na sjednicu odnosno doputenosti sudjelovanja odlu?uje predsjednik tog tijela.

?lanak 31.

(1) Tijela Drutva su:

- Skuptina,

- Upravni odbor,

- Zapovjednitvo,

- Nadzorni odbor,

- Sud ?asti, koji bira i opoziva Upravni odbor po ukazanoj potrebi.

(2) Dunosnici Drutva su:

- Predsjednik Drutva,

- Zapovjednik Drutva.

(3) Tijela iz ovoga ?lanka mogu radi ostvarenja svojih ciljeva i zadataka osnovati pomo?na ili povremena radna tijela (odbor, komisija i sl.).

(4) Rad tijela Drutava iz stavka 1. ure?uje se Poslovnikom o radu, kojeg donosi to tijelo.

?lanak 32.

(1) Mandatno razdoblje za rad tijela, dunosnika te predstavnika Drutva u tijelima nadlenih vatrogasnih zajednica i drugih organizacija je 4 godine, s mogu?no?u ponovnog izbora odnosno imenovanja.

(2) Kod prestanka mandata ?lana nekog tijela Drutva prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, bez obzira na na?in prestanka, novi ?lan tog tijela istu dunost obavlja do kraja teku?eg mandatnog razdoblja ?lana na ?ije mjesto dolazi.

(3) U slu?aju isteka mandata tijelu Drutva i/ili ?lanovima tijela Drutva, sjednicu Skuptine Drutva ovlaten je sazvati predsjednik Drutva.

(4) Ukoliko predsjednik ne sazovu sjednicu, sjednicu ?e sazvati predsjednik Nadzornog odbora Drutva.


S k u p t i n a D r u t v a

?lanak 33.

(1) Skuptina je najvie tijelo upravljanja Drutvom.

(2) Skuptinu Drutva ?ine operativni, izvrni, pri?uvni, ?lanovi veterani, te po?asni ?lanovi iz redova mati?nog Drutva.

(3) Ostali ?lanovi Drutva sudjeluju u radu Skuptine ali bez prava odlu?ivanja.

?lanak 34.

(1) Redovita sjednica Skuptine odrava se najmanje jedanput godinje u pravilu prema rasporedu nadlene vatrogasne zajednice, s time da se svake ?etvrte godine redovita sjednica odrava kao izborna.

(2) Izborna sjednica Skuptine moe se odrati i kao zasebna sjednica.

(3) Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se odravati izvanredne, tematske i sve?ane sjednice Skuptine.

?lanak 35.

(1) Redovitu, tematsku ili sve?anu sjednicu Skuptine saziva predsjednik Drutva na temelju odluke Upravnog odbora.

(2) Poziv s to?nim datumom, mjestom odravanja i dnevnim redom sjednice mora biti dostavljen svim ?lanovima Skuptine Drutva najmanje osam dana prije odravanja sjednice.

?lanak 36.

(1) Izvanrednu sjednicu Skuptine saziva predsjednik Drutva na temelju :

- zahtjeva tre?ine ?lanova Skuptine Drutva,

- odluke Nadzornog odbora,

- zahtjeva Upravnog odbora,

- zahtjeva Zapovjednitva.

(2) Na izvanrednoj Skuptini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

?lanak 37.

(1) Predsjednik je duan sazvati sjednicu Skuptine na zahtjev predlaga?a iz ?lanka 36. ovog Statuta u roku od 30 dana od dana primljenog zahtjeva.

(2) Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skuptine u roku iz prethodnog stavka, sazvat ?e je predlaga?i.

(3) U slu?aju sazivanja Skuptine prema odredbi stavka 1. ovog ?lanka, predlaga?i su duni predloiti dnevni red sjednice te pripremiti sve potrebne materijale.

?lanak 38.

(1) Skuptina pravovaljane odluke donosi natpolovi?nom ve?inom prisutnih.

(2) Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog ?lanka, Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotre?inskom ve?inom glasova svih ?lanova Skuptine s pravom glasa.

?lanak 39.

(1) Rad Skuptine Drutva ure?en je Poslovnikom kojeg na po?etku svakog mandatnog razdoblja donosi Skuptina na svojoj izbornoj sjednici za cijelo mandatno razdoblje.

?lanak 40.

(1) Skuptina:

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune,

- donosi Poslovnik o radu Skuptine,

- donosi op?e akte Drutva iz svoje nadlenosti,

- usvaja plan rada i financijski plan za sljede?u kalendarsku godinu i izvje?e o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

- usvaja godinje financijsko izvje?e,

- odlu?uje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Drutva,

- donosi planove razvoja Drutva,

- donosi odluku o statusnim promjenama,

- usvaja izvje?e Nadzornog odbora,

- bira i provodi opoziv predsjednika, zapovjednika, te ?lanova Upravnog odbora, Zapovjednitva i Nadzornog odbora,

- bira predstavnike Drutva u tijela nadlene vatrogasne zajednice,

- donosi odluku o dodjeli statusa po?asnog dunosnika odnosno po?asnog ?lana Drutva,

- donosi odluku o prestanku rada Drutva,

- odlu?uje o uvo?enju i iznosu ?lanarine.

(2) Skuptina Drutva moe ovlastiti Upravni odbor za donoenje odluka iz ovog ?lanka, i to:

- izmjene i dopune plana rada i financijskog plana za teku?u godinu,

- izboru predstavnika Drutva u tijela nadlene vatrogasne zajednice, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skuptine,

- izboru ?lana Upravnog odbora ili Zapovjednitva, u slu?aju ostavke pojedinog ?lana ili trajne sprije?enosti obnaanja dunosti, kako bi se upotpunilo upranjeno mjesto, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skuptine,

- usvajanje zavrnog ra?una.


U p r a v n i o d b o r

?lanak 41.

(1) Upravni odbor upravlja radom Drutva izme?u dviju sjednica Skuptine.

(2) Prije izbora ?lanova Upravnog odbora, Skuptina odre?uje broj ?lanova Upravnog odbora.

(3) Predsjednik, zapovjednik, zamjenik predsjednika, zamjenik zapovjednika, tajnik i blagajnik ?lanovi su Upravnog odbora po poloaju.

(4) Radom Upravnog odbora upravlja predsjednik Drutva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

?lanak 42.

(1) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Drutva prema potrebi a najmanje ?etiri puta godinje.

(2) Upravni odbor moe pravovaljano odlu?ivati ukoliko je sjednici nazo?na natpolovi?na ve?ina ?lanova.

(3) Pravovaljane odluke donose se natpolovi?nom ve?inom prisutnih.

?lanak 43.

(1) ?lanovi Upravnog odbora odgovorni su Skuptini za svoj rad, a predsjednik Upravnog odbora odgovoran je Skuptini za ukupan rad Upravnog odbora.

(2) Pojedini ?lan Upravnog odbora moe biti opozvan od strane Skuptine i prije isteka vremena na koje je izbran, ako ne provodi poslove i zadatke utvr?ene odlukama i zaklju?cima Upravnog odbora.

(3) Skuptina Drutva moe opozvati i ?itav Upravni odbor, ako ne obavlja svoje dunosti u skladu s ciljevima, zadacima, odlukama i zaklju?cima Skuptine.

(4) ?lanu Upravnog odbora mandat moe prestati i razrjeenjem od strane Upravnog odbora na vlastiti zahtjev ako podnese zahtjev za razrjeenje, ostavku ili u slu?aju smrti. U tom slu?aju, Upravni odbor je ovlaten na upranjeno mjesto imenovati novog ?lana koji ?e dunost obnaati do isteka teku?eg mandatnog razdoblja, a kojeg mora potvrditi Skuptina na prvoj narednoj sjednici.

?lanak 44.

(1) Upravni odbor:

- provodi odluke i zaklju?ke Skuptine,

- rukovodi radom Drutva izme?u dvije sjednice Skuptine,

- utvr?uje prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum odravanja sjednice Skuptine,

- utvr?uje prijedlog izvje?a o radu i financijskom poslovanju,

- utvr?uje prijedlog programa rada i financijskog plana,

- utvr?uje prijedloge drugih akata koje donosi Skuptina Drutva,

- utvr?uje prijedlog o dodjeli statusa po?asnog ?lana i po?asnog dunosnika Drutva,

- donosi op?e akte iz svog djelokruga rada te prati njihovu provedbu,

- donosi odluku o primanju u ?lanstvo i prestanku ?lanstva,

- donosi odluku o nabavljanju nepokretne i pokretne imovine u skladu s financijskim planom,

- donosi odluku o ustupanju nepokretne i pokretne imovine,

- donosi odluke o albenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stru?nih djelatnika,

- donosi odluku o provo?enju godinjih inventura uz usvajanje pripadaju?eg izvjetaja,

- donosi odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja izme?u dvije sjednice Skuptine,

- donosi prijedlog dodjele vatrogasnih i drugih javnih priznanja ?lanovima Drutva,

- prati ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaklju?aka i smjernica koje donosi Skuptina,

- daje tuma?enje ovog Statuta,

- imenuje i razrjeava zamjenika predsjednika (na prijedlog predsjednika),

- imenuje i razrjeava tajnika,

- imenuje i razrjeava blagajnika,

- imenuje i razrjeava ?lanove i predsjednike radnih tijela Upravnog odbora,

- imenuje i razrjeava svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima sura?uje,

- rjeava sporove i sukobe interesa unutar Drutva.


Z a p o v j e d n i t v o

?lanak 45.

(1) Zapovjednitvo je stru?no-operativno tijelo Drutva zadueno za organizaciju pripreme i provedbe operativnih aktivnosti.

(2) Prije izbora Zapovjednitva, Skuptina odre?uje broj ?lanova Zapovjednitva.

(3) Zapovjednik, zamjenik zapovjednika, spremitar i tajnik ?lanovi su Zapovjednitva Upravnog odbora po poloaju.

(4) Na sjednice Zapovjednitva poziva se i predsjednik Drutva.

(5) Radom Zapovjednitva upravlja zapovjednik Drutva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

?lanak 46.

(1) Sjednice Zapovjednitva saziva zapovjednik Drutva prema potrebi a najmanje ?etiri puta godinje.

(2) Zapovjednitvo moe pravovaljano odlu?ivati ukoliko je sjednici nazo?na natpolovi?na ve?ina ?lanova.

(3) Pravovaljane odluke donose se natpolovi?nom ve?inom prisutnih.

?lanak 47.

(1) Zapovjednitvo:

- obavlja organizacijske poslove s ciljem efikasne provedbe vatrogasne djelatnosti,

- organizira i provodi vatrogasne vjebe,

- provodi prakti?ne vjebe i teorijsku nastavu s operativnim ?lanovima,

- priprema natjecateljska odjeljenja,

- organizira i provodi vatrogasna natjecanja,

- na prijedlog zapovjednika imenuje zamjenika zapovjednika, spremitara i zapovjednike odjeljenja,

- prati i koordinira provedbu preventivnih poslova u podru?ju zatite od poara,

- skrbi o konstantom stru?nom osposobljavanju i usavravanju ?lanova vatrogasne postrojbe te drugih ?lanova Drutva,

- brine o odravanju vatrogasne opreme odnosno materijalno-tehni?kih sredstava koje posjeduje Drutvo.

?lanak 48.

(1) Drutvo ima vatrogasnu postrojbu.

(2) Vatrogasnu postrojbu ?ine operativni ?lanovi koji udovoljavaju svim uvjetima iz Zakona o vatrogastvu.

(3) Veli?ina i opremljenost vatrogasne postrojbe utvr?ena je Planom zatite od poara op?ine Nutar i vae?im propisima.

(4) Vatrogasna postrojba moe imati pri?uvni sastav.

?lanak 49.

(1) Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima javne ovlasti utvr?ene Zakonom o vatrogastvu.


N a d z o r n i o d b o r

?lanak 50.

(1) ?lanove Nadzornog odbora bira Skuptina iz redova ?lanstva Drutva.

(2) Za ?lana Nadzornog odbora ne mogu biti birani ?lanovi Upravnog odbora i Zapovjednitva Drutva.

(3) Nadzorni odbor ima tri (3) ?lana.

(4) Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik kojeg ?lanovi biraju iz svojih redova.

?lanak 51.

(1) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik prema potrebi, a najmanje jednom godinje.

(2) Nadzorni odbor moe pravovaljano odlu?ivati ukoliko je sjednici nazo?na natpolovi?na ve?ina ?lanova.

(3) Pravovaljane odluke donose se natpolovi?nom ve?inom prisutnih.

(4) Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo prisustvovati sjednicama svih tijela Drutva, bez mogu?nosti odlu?ivanja i glasovanja.

?lanak 52.

(1) Nadzorni odbor:

- prati primjenu i provo?enje Statuta i drugih op?ih akata,

- analizira provo?enje odluka, zaklju?aka i smjernica Skuptine, Upravnog odbora, Zapovjednitva i njihovih radnih tijela,

- nadzire materijalno-financijsko poslovanje te koritenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Drutva.

(2) Nadzorni odbor izvjetava o svom radu Skuptinu jednom godinje i predlae poduzimanje odgovaraju?ih mjera.


P r e d s j e d n i k D r u t v a

?lanak 53.

(1) Skuptina Drutva bira predsjednika Drutva iz redova ?lanova Skuptine.

(2) Predsjednik Drutva predsjedava Skuptini i Upravnom odboru, a u slu?aju njegove odsutnosti njegov zamjenik.

(3) Predsjednik ima mogu?nost ponovnog izbora.

(4) Ukoliko je predsjednik dao ostavku ili je trajno sprije?en obnaati dunost, Upravni odbor imenuje zamjenika predsjednika obnaateljem dunosti predsjednika do naredne sjednice Skuptine kada se treba provesti postupak izbora novog predsjednika i zamjenika predsjednika.

?lanak 54.

(1) Predsjednik:

- zastupa i predstavlja Drutvo,

- odgovoran je za zakonitost rada Drutva,

- brine o potivanju Statuta i akata Drutva, te drugih propisa,

- saziva sjednice Skuptine i Upravnog odbora,

- skrbi o pripremi sjednica Skuptine i Upravnog odbora te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donose Skuptina i Upravni odbor,

- naredbodavac je za izvrenje financijskog plana,

- odgovoran je za zakonito, namjensko i svrhovito koritenje sredstava,

- obavlja druge poslove temeljem Statuta te odluka i zaklju?aka Skuptine i Upravnog odbora,

- donosi odluku o slubenim putovanjima u inozemstvo,

- obavlja i druge poslove temeljem Statuta i smjernica Skuptine i Upravnog odbora.


Z a p o v j e d n i k D r u t v a

?lanak 55.

(1) Skuptina imenuje zapovjednika Drutva iz redova ?lanova Skuptine, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

(2) Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika Drutva moe biti imenovan ?lan Skuptine Drutva koji udovoljava uvjetima utvr?enim Zakonom o vatrogastvu.

(3) Zapovjednik predsjedava Zapovjednitvu, a u slu?aju njegove odsutnosti njegov zamjenik.

(4) Ukoliko je zapovjednik dao ostavku ili je trajno sprije?en obnaati dunost, Zapovjednitvo imenuje zamjenika zapovjednika obnaateljem dunosti zapovjednika do naredne sjednice Skuptine kada se treba provesti postupak izbora novog zapovjednika i zamjenika zapovjednika.

?lanak 56.

(1) Zapovjednik:

- zastupa i predstavlja Drutvo,

- odgovorna je osoba Drutva za provedbu vatrogasne djelatnosti utvr?ene Zakonom o vatrogastvu,

- odgovoran je za organiziranost, osposobljenost i opremljenost vatrogasne postrojbe Drutva,

- odgovoran je za obavljanje operativnih poslova to se odnose na ustroj, rad, osposobljavanje i usavravanje,

- odgovoran je za pripremu i provedbu vatrogasnih natjecanja,

- odgovoran je za aktivnosti u svezi rada s vatrogasnom mladei,

- odgovoran je za provedbu zada?a iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zatite od poara od interesa za Republiku Hrvatsku u nadlenosti zajednice,

- zapovijeda na vatrogasnim intervencijama na podru?ju odgovornosti/djelovanja Drutva,

- sukladno Planu zatite od poara op?ine Nutar odgovoran je za intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe Drutva

- vodi poslove organizacije i rukovo?enja radom vatrogasne postrojbe tijekom provedbe vatrogasnih intervencija, javnih vjebi, interne obuke ?lanova postrojbe, vatrogasnih natjecanja i drugih oblika operativnog rada i aktivnosti ?lanova Drutva;

- skrbi o stru?nom osposobljavanju ?lanova Drutva;

- skrbi o redovitoj provedbi provjere tjelesne i duevne sposobnosti ?lanova vatrogasne postrojbe Drutva;

- prati i koordinira aktivnosti u pogledu nadzora nad mjerama zatite od poara,

- skrbi o odravanju odnosno ?uvanju vatrogasne opreme i sredstava za gaenje;

- organizira preventivne aktivnosti,

- neposredno sura?uje sa zapovjednikom nadlene vatrogasne zajednice,

- vodi evidenciju o svim operativnim aktivnostima Drutva odnosno vatrogasne postrojbe uz redovito podnoenje odgovaraju?ih izvje?a nadlenim tijelima;

- predlae dio financijskog plana vezan uz provedbu vatrogasne djelatnosti, te ostalih zada?a u njegovoj nadlenosti,

- moe pokrenuti stegovni postupak nad ?lanovima vatrogasne postrojbe u skladu s Pravilima vatrogasne slube.

- provodi i druge zada?e temeljem odluka nadlenih tijela Drutva.


T a j n i k D r u t v a

?lanak 57.

(1) Upravni odbor imenuje tajnika Drutva.

?lanak 58.

(1) Poslovi tajnika:

- predstavlja Drutvo,

- provodi ustrojstvene i administrativne poslove u Drutvu,

- priprema materijale za sjednice Skuptine, Upravnog odbora i radnih tijela,

- priprema i uskla?uje stru?ne poslove u Drutvu,

- predlae Upravnom odboru op?e akte koji se odnose na zaposlene radnike u Drutvu,

- ustrojava informiranje u Drutvu,

- ustrojava i kontrolira aktivnosti glede auriranja podataka o Drutvu u okviru jedinstvene ra?unalne baze podataka Hrvatske vatrogasne zajednice,

- prati propise koji se odnose na provedbu djelatnosti Drutva,

- izvrava i druge zadatke i poslove koje mu povjere Skuptina, Upravni odbor ili predsjednik Drutva.


B l a g a j n i k D r u t v a

?lanak 59.

(1) Upravni odbor imenuje blagajnika Drutva.

?lanak 60.

(1) Poslovi blagajnika:

- uredno zaprimanje ra?una,

- dostavlja predsjedniku, kao naredbodavcu za izvrenje financijskog plana (ili drugoj osobi ovlatenoj od strane predsjednika) svaki ra?un na ovjeru,

- obavlja poslove kunske i devizne blagajne,

- obavlja fakturiranje,

- sastavlja blagajni?ke izvjetaje,

- ispostavlja virmane,

- ispostavlja ra?un-otpremnice,

- podie gotovinu i devize,

- prati pla?anja ra?una od strane dunika,

- brine o djelotvornoj naplati prihoda,

- obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika.


S p r e m i t a r D r u t v a

?lanak 61.

(1) Zapovjednitvo imenuje spremitara Drutva.

?lanak 62.

(1) Poslovi spremitara:

- brine o urednosti spremita,

- brine o ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme,

- pravovremeno upozorava Zapovjednitvo i zapovjednika o tome koje radnje i mjere treba poduzeti, odnosno koje radnje i mjere je poduzeo,

- predlae Zapovjednitvu i zapovjedniku opremu koju treba nabaviti,

- sukladno vlastitim mogu?nostima, vri popravak opreme i tehnike.

 

X. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

?lanak 63.

(1) Nastupom zakonom propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak Drutva.

(2) Likvidacijski postupak provodi likvidator.

(3) Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlatenja svim tijelima i osobama koje su bile ovlatene za zastupanje Drutva.

(4) Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator je jedina osoba koja zastupa Drutvo u postupku likvidacije, do okon?anja postupka likvidacije i brisanja iz nadlenog registra, na na?in i u granicama utvr?enim zakonom.

(5) Likvidator provodi likvidacijski postupak u rokovima i na na?in propisan zakonom.

?lanak 64.

(1) Likvidatora imenuje i opoziva Upravni odbor Drutva, a upisuje se u nadleni registar.

(2) Likvidator mora raspolagati odgovaraju?im stru?nim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine.

(3) Likvidator ima pravo na naknadu trokova za svoj rad iz sredstava Drutva u visini koju odre?uje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

 

XI. PRESTANAK POSTOJANJA DRUTVA

?lanak 65.

(1) Skuptina moe prema vlastitoj ocjeni ili iz drugih opravdanih razloga donijeti odluku o prestanku rada i to tro?etvrtinskom ve?inom glasova svih ?lanova Skuptine.

(2) Drutvo moe prestati s radom i u ostalim slu?ajevima i na na?in predvi?en zakonom.


XII. IMOVINA, NA?IN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLU?AJU PRESTANKA RADA I DJELOVANJA DRUTVA

?lanak 66.

(1) Imovinu Drutva ?ine:

- nekretnine,

- pokretnine,

- nov?ana sredstva ste?ena uplatom ?lanarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

- nov?ana sredstva ste?ena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

- financiranjem programa i projekata iz dravnog prora?una i prora?una jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,

- razli?ita imovinska prava,

- druga nov?ana sredstva ste?ena u skladu sa zakonom.

?lanak 67.

(1) Imovinom upravljaju tijela Drutva, uz pripadaju?u odgovornost za njenu upotrebu i koritenje glede ostvarivanja ciljeva Drutva.

(2) Drutvo za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

(3) Drutvo moe, radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvr?enih Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati trgova?ko drutvo, ustanovu, zakladu ili fundaciju. Drutvo moe biti i osniva?em druge udruge. Odluku o osnivanju donosi Skuptina Drutva, na prijedlog Upravnog odbora.

?lanak 68.

(1) U slu?aju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i trokova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili sli?ne statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skuptine sukladno statutu.


XIII. ZNAK, AMBLEM I ZASTAVA DRUTVA

?lanak 69.

(1) Drutvo ima znak i zastavu koji su uskla?eni sa Statutom HVZ.

(2) Vatrogasni znak je sastavljen od vatrogasne kacige iza koje se nalaze ukrtena vatrogasna sjekirica i baklja, a iznad kacige se nalazi grb RH.

(3) Oblik, veli?ina i izgled zastave propisan je ?lankom 3. Statuta HVZ.

?lanak 70.

(1) Sva idejna rjeenja amblema, znaka i zastave Drutva moraju biti uskla?ena s odgovaraju?im aktima odnosno smjernicama Hrvatske vatrogasne zajednice.

 

XIV. DRUGA PITANJA OD ZNA?AJA ZA DRUTVO

?lanak 71.

(1) Knjigovodstveno-ra?unovodstveni poslovi vode se sukladno vae?im propisima.

(2) Poslove iz stavka 1. ovog ?lanka moe obavljati ?lan Drutva ukoliko ima propisanu stru?nu spremu.

(3) Drutvo moe obavljanje poslova iz stavka 1. ovog ?lanka povjeriti drugoj pravnoj ili fizi?koj osobi ovlatenoj za obavljanje tih poslova.

(4) Blagajni?ko poslovanje vodi blagajnik Drutva ili fizi?ka odnosno pravna osoba iz stavka 3. ovog ?lanka.

?lanak 72.

(1) Drutvo dodjeljuje nagrade, pismena priznanja, odli?ja, plakete i sli?no pojedincima, udrugama, ustanovama, zajednicama, poduze?ima i institucijama zaslunim za ostvarivanje ciljeva i zadataka Drutva u skladu s odgovaraju?im pravilnikom Hrvatske vatrogasne zajednice.


XV. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

?lanak 73.

(1) Statut Drutva osnovni je op?i akt Drutva.

(2) Svi drugi akti moraju biti uskla?eni s odredbama ovog Statuta.

?lanak 74.

(1) Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti:

- Upravni odbor,

- Zapovjednitvo,

- Nadzorni odbor,

- tre?ina ?lanova Skuptine.

?lanak 75.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vaiti Statut Drutva donesen na sjednici Skuptine Drutva odranoj dana 26. velja?e 2011. godine sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

?lanak 76.

(1) Svi akti Drutva moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu.


?lanak 77.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Registar udruga.

 

 


U Nutru, 28. velja?e 2015. g.

 

P R E D S J E D N I K
Dobrovoljnog vatrogasnog drutva

Ivan ?eple, in. ZOP
 

Statut u PDF formatu moete vidjeti ovdje

 

Ažurirano: Petak, 08 Svibanj 2015 00:30
 
Petak, 26. Veljača 2021

Design by: LernVid.com