Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1893.
PDF Ispis E-mail
Autor millinus   
Srijeda, 11 Kolovoz 2010 00:00

Pojednostavljeni kronološki pregled nastanka i djelovanja Dobrovoljno vatrogasnog društva Nuštar.

 

Ukratko je opisan na?in kako je uop?e 1893. g. nastalo društvo, te djelovanje društva tijekom dramati?nih društvenih promjena i ratova te do skoro današnjih dana.

 

Godine 1891., kada je Mato Doma?inovi? postavljen za op?inskog bilježnika i po toj funkciji ?esto odlazio u Vukovar, tamošnji vatrogasci su ga savjetovali kako bi u Nuštru trebalo ustrojiti vatrogasnu udrugu, a oni su bili voljni dolaziti i u?iti po?etne vježbe i op?enito pomagati udrugu. Sve je to trajalo oko dvije godine, te je 1893 g. Mato Doma?inovi? savjet potražio kod župnika Nuštarskog, vele?asnog Florijana ?in?eka, posjednika Karla Dolanskog i u?itelja Franju Štiglmajera glede ustrojstva vatrogasne udruge.

25. travnja 1893. godine na sastanak u školu pozvao je obrtnike i mještane sela radi ustrojstva udruge. Sastanak je otvorio Mato Doma?inovi? i obrazložio razloge okupljanja. Na sastanku je odlu?eno da se udruga osnuje i  izabere cijela uprava, jer je bilo dovoljno ?lanova da se ista može izabrati. Za predsjednika je izabran župnik Florijan ?in?ek, za tajnika Franjo Štiglmajer, za blagajnika Dragutin Weber, za zapovjednika Dragutin Dolanski, a za dozapovjednika Mato Doma?inovi?, u odbor su izabrani svi zapovjednici društva. U svom osnivanju društvo je brojilo 38 izvršuju?ih ?lanova. Za rad udruge namaknuta su nov?ana sredstva tako da se od zemaljske vlade dobilo 200 forinti, od op?ine 100 forinti, kolnu štrcaljku i kola s buretom za vodu, od Dragutina grofa Khuen-Hedervary 100 forinti, od Karla grofa Khuen-Belasie st. 100 forinti, od Margite grofice Khuen–Hedervary 100 forinti, a ?lanovi utemeljitelji dali su po 20 forinti. S prikupljenim sredstvima pristupilo se nabavci opreme u Be?u, a pla?anje je odgo?eno na 6 mjeseci i 6% kamata. Od osnutka udruge pa sve do jeseni dolazili su vatrogasci iz Vukovara i obu?avali ?lanove s radom na vatrogasnoj opremi a naro?ito za rad na štrcaljci i penjanju na krovove. Sve zapovIjedi su izdavane na Njema?kom jeziku ( kao i u Vukovaru i Vinkovcima), a pogotovo kod nas, jer je od 38 izvršuju?ih ?lanova udruge, samo trojica bilo hrvata, a svi ostali su bili njema?ke narodnosti. Pravila su bila uskla?ena sukladno pravilima DVD-a u Vukovaru.

Godine 1895. po?elo se raditi na tome da se osnuje limena glazba pri udruzi, te su uskoro nabavljena glazbala, a kapelnik je bio gospodin Karlo Jelinek, koja je djelovala sve dok se isti nije odselio u Dalj.

 

sl. 1 i 2 /  Prednja i stražnja strana zastave posve?ene 24. svibnja 1900. god.

 


BOGU NA SLAVU BLIŽNJEM NA OBRANU - VATROGASNO DRUŽTVO NUŠTAR 1900.
SVETI FLORIAN MOLI ZA NAS!

 

24. svibnja 1900. godine održana je sve?anost posvete zastave kojoj je kumovala presvijetla gospo?a grofica Ivana Khuen-Belasie. Posvetu je obavio župnik nuštarski i narodni poslanik gosp. Florijan ?in?ek, a sve?anosti su prisustovale mnogo udruge, preko 2000 vatrogasaca. Grof Hinko je poklonio 43 bureta piva i svakom u?esniku po litru starog rizlinga, a od mještana Nuštra su dobili spavanje i zajutrak. 10 godina se zapovijedalo na njema?kom jeziku, a tada je, na zapovijed zapovjednika, uveden hrvatski jezik našto su se vatrogasci njema?ke nacionalnosti usprotivili jer je Hrvata bilo malo. Tražili su da barem 1/3 vatrogasaca bude hrvatske nacionalnosti te da tada to ne?e prestavljati prepreku, ali zapovjednik je bio odlu?an i ustrajan na svojoj zapovijedi, te je nekoliko vatrogasaca istupilo iz udruge.

31. kolovoza 1930. god. sagra?en je i vatrogasni dom za ?iju je gradnju najve?u brigu vodio tadašnji predsjednik Antun Weber. Ponovno je po?ela sa djelovanjem limena glazba, ali je tijekom II. Svjetskog rata bila raspuštena, a glazbala je odnijela jedna od partizanskih jedinica koja je prolazila kroz selo.

sl.3 / Dom sagra?en 1930 g  sl.4 / ?lanovi limene glazbe

 

Poslije II. Svjetskog rata udruga je nastavila s radom tako da je s godinama nabavljana modernija oprema za gašenje požara, traktor “Zadrugar”, motorna pumpa “Englezer” i “Savica”, te prikolica s cisternom od 2500 litara. Tijekom godina i proširivanja rada udruge nabavljena je i oprema od naših donatora i poljoprivrednih poduze?a, a najviše donacija je bilo od poljoprivredne organizacije “Henrikovci” kada je njen upravitelj bio gosp. Petar Šuker. Tako je u to vrijeme nabavljena cisterna 3000 litara vode, polovni traktor “Belorus”, cisterna od 5000 litara vode, kombi vozilo za prijevoz ?lanova udruge na natjecanja, motorna pumpa “Rosenbauer”.

1984. god. pristupilo se skupljanju financijskih sredstava za nabavku navalnog vozila, sredstva su namaknuta od radnih organizacija koje gravitiraju prema Nuštru, mjesne zajednice Nuštar, te od dobrovoljnih priloga mještana Nuštra, koje je te godine i kupljeno, a time je se smanjilo vrijeme od dojave do izlaska na mjesto intervencije.

sl.5 / Rad s novim vozilom sl. 6 / ?lanovi upravnog odbora i ekipa za vježbu

 

Velikim zalaganjem i upornoš?u gosp. Mateja Šu?e, tadašnjeg predsjednika udruge, obnovljen je rad limene glazbe, nabavljena su glazbala i pod dirigentskom palicom kapelnika Marka Džepine sviralo je 30 glazbenika. Prvi nastup su imali u Donjem Miholjcu 1985. g, a 31. svibnja 1987. g, u Nuštru, je održana 13. smotra saveza amaterskih orkestara Slavonije i Baranje. Limena glazba je djelovala do Domovinskog rata, kada je od strane tzv. JNA i srbo?etnika 1991. godine zra?nim napadom srušen vatrogasni dom. U srušenom domu su stradale i sve trube i ostali instrumenti koje je posjedovalo Društvo. Tako se opet povijest ponovila.

 

sl.7 / Limena glazba 1987 g.  sl.8 / Kombi vozilo DVD-a i limena glasba

 

U tijeku djelovanja i rada DVD – a Nuštar posebno i vrlo zna?ajno mjesto zauzimao je rad operativnih postrojbi bez ?ijeg rada ne bi bila izvršena osnovna zada?a preventivno djelovanje i gašenje požara. Zahvaljuju?i zapovjednicima i dozapovjednicima, a posebno, unazad 40 godina, Mati Maroševi?u, Luki Perici, Ivanu ?eple ml., Željku Ruži?u i Tomislavu Maroševi?u sve intervencije su bile vrlo uspješne. U radu s mladima posebno mjesto zauzima njihovo u?eš?e na državnim natjecanjima, od Trogira, Krapine, Pule, Ludbrega, Rijeke, Varaždina i drugih mjesta, gdje su postignuti zavidni rezultati. Ti rezultati su proizlazili od uspješnih nastupa na me?udruštvenim op?inskim i županijskim natjecanjima.

 

sl.9 / Vatrogasni dom 1991. godine sl.10 / Ostaci inventara DVD-a 1992. godine

 

DVD – Nuštar bilo je jedno od najopremljenijih društava u bivšoj op?ini Vinkovci, sve do listopada 1991. godine kada je vatrogasni dom raketiran zrakoplovima, a u njemu se nalazila sva imovina koja je generacijama marljivo skupljana i ?uvana, te je ista u potpunosti i uništena, osim navalnog vozila koje je bilo izrešetano gelerima, ali je motor ostao ?itav, te se isti uz malo sredstava mogao popraviti. Šteta koja je na?injena DVD-u neprijateljskim djelovanjem je nemjerljiva s izgubljenim životima ?lanova DVD-a koji su poginuli kao pripadnici Hrvatske vojske, policije ili civilne zaštite. U prolje?e 1992. godine po prestanku neprijateljskog djelovanja, okupili su se ?lanovi DVD-a da bi spasili opremu koja nije bila skroz uništena ili se mogla popraviti, a to je bilo samo navalno vozilo koje je razvozilo vodu po položajima za branitelje Nuštra, uz donaciju u materijalu i trud ?lanova DVD-a popravljena je garaža, gdje se nalazilo navalno vozilo, te je tu, uz vozilo, bila smještena i oprema koja je se mogla upotrijebiti za gašenje požara. Me?utim zbog atmosferskih prilika ošte?ena zgrada sve je više propadala i prijetilo je totalno urušavanje i da netko od prolaznika nastrada, stoga je upravni odbor donio odluku i uz suglasnost op?ine zgrada je uklonjena do temelja i pokrenuta je inicijativa za izgradnju vatrogasnog doma na novoj lokaciji. Na sjednici savjeta mjesne zajednice Nuštar održane 14. 9. 1992. godine donijeta je odluka o prijenosu zemljišta na parceli stare škole kada DVD napravi projekte. DVD izra?uje projekte za novu lokaciju, ali ve? 1993. godine dolazi do promjene vlasti, te u mjesecu studenom poglavarstvo op?ine Nuštar donosi novu odluku da se Vatrogasni dom ne može graditi na novoj lokaciji ve? tamo gdje je bio do sada. Dana 21. travnja 2001. godine Rotary Club Osijek na svojoj sjednici donio je odluku o dodjeli jednog vatrogasnog vozila iz humanitarne organizacije “Operatio Florian” iz Velike Britanije, (Operacije “Florijan-Hrvatska”). Veliki doprinos u nabavci vozila je imao tadašnji na?elnik Op?ine Pero Drinovac koji je u samom po?etku akcije inzistirao na jednom takvom vozilu za Nuštar. Uspješnom obukom voza?a (Maroševi? Tomislava, Kristiana Bariši?a i Željka Maslova) u kampu mladeži HVZ-a u Fažani vozilo je predano DVD-u Nuštar, te su ga isti dovezli u selo.

 

sl.11 / navalno vozilo DODGE 2003. godine    sl.12 / Ženska ekipa DVD-a 2005. godine

 

Op?ina Nuštar izradila je procjenu ugroženosti i plan zaštite od požara za podru?je op?ine Nuštar koji je prihva?en on strane op?inskog vije?a 19. 5. 2004. god. Planom zaštite od požara za podru?je op?ine Nuštar, definirana je središnja vatrogasna postrojba DVD-a Nuštar s podru?jem odgovornosti na cijelom teritoriju op?ine Nuštar. Postrojba može izvršiti sve zadatke gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, ali samo u ljetnom periodu, preko zime u?inkovitost je vrlo slaba, jer vozila ne stoje u garaži pa se voda ispušta da ne do?e do ošte?enja vozila. Novi projekti za vatrogasni dom su izgra?eni, te su isho?ene sve potrebne dozvole, pristupilo se raspisivanju natje?aja, te je upravni odbor odabrao za izvo?a?a radova “SUTON” d.o.o. iz Nuštra. Uz pomo? prikupljenih i ušte?enih financijskih sredstava i dobivenih sredstava za vatrogastvo od op?ine Nuštar, krenulo se u izgradnju 16. 9. 2004. godine. Vatrogasni dom DVD Nuštar je u potpunosti dovršen 2008. godine, na radost i ponos svim mještanima, a posebice svim bivšim i sadašnjim vatrogascima.

 

sl.13 / Muška ekipa 2005. godine        sl.14 / Sve?ana sjednica 2003. god. za 110 godišnjicu


Dobrovoljno vatrogasno društvo Nuštar željelo bi i nastojat ?e održati tradiciju vatrogastva u Nuštru koja se proteže od 1893. godine.

 

 

 

AĹľurirano: Petak, 29 Kolovoz 2014 09:09
 
Srijeda, 29. Studeni 2023

Design by: LernVid.com