Ispis
Subota, 26 VeljaÄŤa 2011 00:00

Redovna 118. godišnja skupština DVD Nuštar

Nuštar, 26. velja?e 2011. u 18:00 sati

Redovna 118. godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nuštar.

Dnevni red:

1.    Izbor radnih tijela skupštine:

 

a/ voditeljstvo skupštine

b/ zapisni?ara

c/ dva (2) ovjeritelja zapisnika

2.    Izvješ?e o radu Društva u proteklom periodu

3.    Izvješ?e o financijskom poslovanju

4.    Izvješ?e Nadzornog odbora

5.    Prijedlog programa rada za 2011. godinu

6.    Prijedlog prora?una za 2011. godinu

7.    Rasprava o izvješ?ima, programu rada i prora?unu

8.    Donošenje odluke o usvajanju izvješ?a programa rada i prora?una za 2011. godinu

9.    Dopuna Statuta DVD-a Nuštar

10.   Izbor zamjenika zapovjednika i zamjenika predsjednika DVD-a Nuštar

11.   Pozdravna rije? gostiju

12.   Pitanja i prijedlozi

 

 

Add 1.


 

118. redovnu godišnju skupštinu pozdravom prisutnim ?lanovima i gostima je otvorio predsjednik DVD Nuštar Ivan ?eple mla?i. Zamolio je prisutne da minutom šutnje odaju po?ast svim poginulim ?lanovima u Domovinskom ratu i svim preminulim ?lanovima DVD-a.

Nakon odane po?asti predsjednik DVD-a je predložio kandidate za radno predsjedništvo skupštine i to: za predsjednika Ivan ?eple stariji, te ?lanovi Zdravko Periša i Tadija Mili?, što su skupštinari jednoglasno prihvatili.

Predsjedavaju?i skupštine Ivan ?eple stariji je predložio dnevni red koji je glasovanjem prihva?en, kao i zapisni?ar Ivo Mili? (koji je kao tajnik i po Statutu zapisni?ar) i ovjerovitelji zapisnika Ivan ?orluka i Ivan Doli?.

Add 2.

Izvješ?e o radu Društva u proteklom periodu je podnio predsjednik DVD-a Ivan ?eple mla?i, koji je u svom izlaganju izme?u ostaloga istaknuo:

·         Na svim intervencijama (17 u 2010.) je sudjelovalo 90 vatrogasaca

·         Uspješno odra?eno dežurstvo u vrijeme žetve

·         U lipnju obavljen lije?ni?ki pregled vatrogasaca

·         Od Ve?ernjeg lista i INE dobili donaciju 10.000,00 kn

·         ?lanovi DVD uspješno sudjelovali na natjecanjima i memorijalima

·         Od RTL-a dobili donaciju u opremi vrijednosti 24.000,00 kn

·         Predstavnici sudjelovali na proslavama DVD Vukovar (135 god) i Vinkovci (130 god)

·         ?lanovi sudjelovali na raznim prigodnim natjecanjima, turnirima i memorijalima

·         Kupljen inventar za salu (stolovi, stolice) i ured

·         Obavljeni radovi na žbukanju tornja, li?enju hodnika, te zidanje ogradnog

·         Dežurstva na nogometnim utakmicama NK Nosteria

·         Od tvornice Borovo dobili 20 pari ?izama

·         ?lanovi DVD sudjelovali na obilježavanju 3. obljetnice stradavanja na Kornatima

·         Sudjelovali u vjerskim i op?inskim manifestacijama

·         Ugostili vatrogasce DVD Bedekov?ina, državne prvake

·         Naglasak na nabavku i modernizaciju vatrogasne i zaštitne opreme

·         Nabavka novog (ili novijeg polovnog) navalnog vozila

·         Opraštanje od iznenada preminulog podpresjednika DVD-a Tome Bralo

Add 3.

Izvješ?e o financijskom poslovanju podnio je blagajnik Zdravko Periša:

 

·         Ukupni prihodi u 2010. godini su bili                       353.288,28 kuna

·         Ukupni rashodi u 2010. godini su bili          283.165,40 kuna

·         Prijenos sredstava u 2011. godinu                 83.606,16 kuna

Add 4.

Izvješ?e nadzornog odbora podnio je Jozo Br?i?, koji je istaknuo zadovoljstvo radom, skrbi o opremi, provedenoj detaljnoj inventuri Društva, te o radu zapovjedništva. Naglasio je da zapovjednik vodi uredno Dnevnik rada i vježbi. Ukupan broj operativnih vatrogasaca je 44, a 33 ?lana imaju uredan lije?ni?ki pregled (sukladno ZOV-u). U ime NO zahvalio je ?lanovima DVD-a na uspješnom radu i vidljivom poboljšanju u odnosu na proteklu godinu.

Add 5.

Prijedlog programa rada za 2011. godinu iznio je zapovjednik DVD-a Tadija Mili?, a sukladno mogu?nostima odnosi se na:

 

·         Uvježbavanje postrojbi kako u operativnom, tako i u takmi?arskom dijelu

·         Nabavka zakonskog minimuma potrebite opreme

·         Nastavak suradnje s DVD Bedekov?ina

·         Priprema vozila za tehni?ki pregled i teku?e održavanje istih

·         Održavanje vatrogasne opreme i zaštitnih sredstava

·         Obaviti preventivnu pripremu za predstoje?u žetvu

·         Obaviti predavanja u školi i dj. vrti?u o vatrogasnoj preventivi

·         Organizirati te?aj za vatrogasca i vatrogasca I klase

·         Sudjelovati u vjerskim i op?inskim manifestacijama

·         I dr možebitne aktivnosti

Add 6.

Prijedlog prora?una DVD-a za 2011. godinu iznio je blagajnik Zdravko Periša, a planirani prihodi su:

·         Op?ina Nuštar                                                  368.268,00 kuna

·         Vatrogasna zajednica županije VS                23.000,00 kuna

·         Donacije                                                              20.000,00 kuna

·         Ukupno                                                              411.268,00 kuna

 

Planirani rashod DVD-a u 2011. godini je 411.268,00 kuna, a odnosi se na nabavke:

 

·         me?umješalice i mlaznice

·         10 vatrogasnih jakni

·         10 intervencijskih hla?a

·         10 kombinezona

·         10 vatrogasnih zaštitnih kaciga

·         10 zaštitnih ?izama

·         10 vatrogasnih sjekirica s futrolama

·         10 sve?anih odora

·         10 zaštitnih rukavica

·         2 izolaciona aparata i 2 rezervne boce

·         2 torbice prve pomo?i

·         Ispravlja?

·         Tla?ne cijevi

·         Klju? i nastavak za hidrant

·         Motorne pumpe Honda

·         Motorne pile

·         Stolica, su?a, kuhinjskih potrepština

·         Registracija vozila

·         Goriva, ulja, maziva, antifriza

·         Održavanje vozila

·         Krampovi, vile

·         Troškove skupštine, vježbi, kotizacije natjecanja

·         Uporabne dozvole za vatrogasni dom

·         Potapaju?e pumpe

·         6 prijenosnih radio stanica

·         Rate kredita za vozilo

Add 7.

Predsjedavaju?i I. ?eple stariji je otvorio raspravu o izvješ?ima, programu rada i prora?unu, ali nije bilo zainteresiranih pa se prešlo na sljede?u to?ku dnevnog reda.

Add 8.

Odluke o usvajanju izvješ?a programa rada i prora?una za 2011. godinu predsjedavaju?i je dao na glasovanje, a iste su prihva?ene jednoglasno.

Add 9.

Predsjednik DVD-a Ivan ?eple mla?i obrazložio je potrebu za izmjenom Statuta DVD-a kako bi se isti uskladio s novim Zakonom o vatrogastvu. Izmjene je su ?lanovi Skupštine jednoglasno prihvatili, te je sad Statut sukladan važe?im zakonima i uredbama.

Add 10.

Kako bi zadovoljili zakonske okvire potrebito je za zamjenika zapovjednika postaviti vatrogasca koji ispunjava tražene uvjete. Od strane Upravnog odbora predloženo je da se umjesto dosadašnjeg zamjenika zapovjednika Željka Ruži?a imenuje Christian Bariši?, koji ispunjava traženo, a Željko Ruži? je predložen na mjesto podpredsjednika DVD-a (na upražnjeno mjesto nakon smrti dosadašnjeg podpredsjednika Tome Bralo). I ovaj prijedlog je jednoglasno prihva?en.

Add 11.

Prije pozdravne rije?i gostiju rije? je zatražio blagajnik Zdravko Periša koji je apelirao na prisutne da pomognu s materijalima ako tko ima u privatnoj kolekciji (fotografije, ?lanci, predmeti, …) koji bi mogli koristiti prilikom izrade prigodne monografije Društva o 120-godišnjem radu, koja se planira izdati 2013. godine.

Predsjedavaju?i je potom zamolio goste Skupštine da se obrate prigodnim rije?ima, a po utvr?enoj hijerarhiji:

Prvi se prisutnima obratio na?elnik op?ine Nuštar Stipo Tomi?, koji je izrazio zadovoljstvo izgradnjom doma, te dobroj suradnji DVD-a i Op?ine. Dobar rad se prepoznaje i daje rezultate, a istaknuo je kako je DVD jedan od najuzornijih kolektiva u op?ini Nuštar.

Drugi je pozvan predsjednik VZ VSŽ Zdenko Juki?, koji je tako?er pohvalio dobar rad Društva i zahvalio je Op?ini na pomo?i, a posebice je pohvalio dobar rad s mladeži na koju možemo biti ponosni.

U ime HGSS stanice Vinkovci nazo?ne je pozdravila Nada Andabak, koja je istakla kako su oni mlada nedavno osnovana stanica HGSS, ali o?ekuje dobru suradnju.

Pošto nije bilo više zainteresiranih za obra?anje skupu predsjedavaju?i je prešao na predzadnju to?ku dnevnog reda.

Add 12.

Predsjedavaju?i I. ?eple stariji je pozvao predsjednika DVD-a I. ?eple mla?ega da uru?i prigodne zahvalnice pojedincima koji su na bilo kakav na?in pomogli radu Društva. Tako su zahvalnice uru?ene: Stjepanu Doli?, Slobodanu Leko, caffe baru Mali etno, te još nekim pojedincima iz Zagreba.

Add 13.

Po završenoj podjeli zahvalnica na red je došla zadnja to?ka dnevnog reda, pitanja i prijedlozi. Obzirom da de nitko od prisutnih nije javio za rije? predsjedavaju?i je zahvalio svima na pozornosti i završio skupštinu u 19:02 sati, nakon ?ega je prisutne pozvao na prigodni domjenak i neformalno druženje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapisni?ar:    tajnik DVD-a Nuštar Ivo Mili?

Ovjerovitelji zapisnika:       Ivan ?orluka   i   Ivan Doli?

 

AĹľurirano: Petak, 08 Travanj 2011 21:18